Про програму соціально - економічного і культурного розвитку м. Бершадь на 2016 рік.

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

                                                                       

 

    .2016р.

Про  програму  соціально - економічного і

культурного розвитку м. Бершадь

на 2016 рік.

 

 

     Відповідно п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Бершадська міська рада

 

 

                                                             ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Бершадь на

2016 рік (додається).

2.Відділам міської ради та спеціалістам неухильно дотримуватись виконання передбачених у Програмі заходів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.

 

                  

               

 

 

 

 

 Міський голова                                                  М. Кольченко               

 

                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець, спеціаліст з економічних питань                                       П.Цимбалістий

 

Начальник юридичного відділу

Бершадської міської ради                                                                          І.Красиленко

 

Секретар Бершадської міської ради                                                          О.Рижавська

 

Постійна комісія з питань планування,

бюджету, соціально-економічного розвитку

та з питань регламенту, депутатської етики,

правового захисту та законності                                                              О.Нечитайло

 

Постійна комісія з питань

будівництва, промисловості,

транспорту, зв’язку та енергозабезпечення                                             П.Гоцуляк

 

Постійна комісія з питань житлово-комунальної

 сфери, благоустрою міста, земельних

питань, питань торгівлі, побуту та

охорони навколишнього природного середовища                                В.Смерека

 

Постійна комісія з питань освіти,

культури, туризму, фізкультури, спорту,

роботи з молоддю, соціального захисту,

 

охорони здоров’я, материнства та дитинства                                         В.Хлівний

 

Проект

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА БЕРШАДЬ  НА 2016 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Бершадь на 2016 рік (далі - Програма) розроблена на підставі аналізу соціально-економічної ситуації на території міста за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток.

 Програма розроблена відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 р. № 1602 – 111, законодавчих та нормативних актів з питань соціальної і економічної політики.

Програма узгоджена з   „Стратегією економічного та соціального розвитку Бершадського району до 2020 року” , „Програмою соціально – економічного та культурного розвитку Бершадського району на 2016 рік”.

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку міста у 2015 році, визначення нагальних проблем розроблено основні напрями розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і заходи на 2016 рік.

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: виконком міської ради, органів державної влади, профспілок та роботодавців.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються міською радою.

 

 

І.Основними завданнями Програми є:

 

-    спрямування зусиль промислового потенціалу міста, підприємництва, влади, громадян на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та приділення максимум зусиль щодо недопущення погіршення життя громадян міста; 

- збереження кількості діючих промислових підприємств міста та його трудового    потенціалу;

- збільшення обсягів виробництва промислової продукції, робіт, послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;

- максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей, відновлення роботи підприємств, які тимчасово припинили свою діяльність;

- подальше нарощування обсягів капітальних інвестицій;

- створення привабливого інвестиційного клімату в місті;

- якісний розвиток підприємницької діяльності та активне включення його в процеси економічних перетворень, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності (СПД);

- збереження та підвищення заробітної плати працівникам, на рівні не нижчому ніж у 2015 році, не допущення заборгованіості з виплати заробітної плати;

- активізація ринку праці, утримання рівня зареєстрованого безробіття на рівні не вище обласного відсотку   та створення нових робочих місць;

- формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення;

- покращення транспортного сполучення, розширення телекомунікаційних послуг, якості надання житлово – комунальних послуг.

 

Головними ознаками економічного розвитку міста в 2015 р. були:

 

-        активізація підприємницької ініціативи;

-        посилення контролю за надходженями до місцевого бюджету;

       -        поступовим підвищенням рівня номінальної середньомісячної заробітної плати;   

       -        покращенням загального стану благоустрою;

       -         покращення надання житлово-комунальних послуг.

 

ІІ. Основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста у 2016 році

Виходячи із стратегічних напрямків на 2016 рік визначені наступні цілі економічного і соціального розвитку міста:

 

·    підвищення рівня доходів населення;

·    створення нових робочих місць;

·    вирішення проблеми ліквідації заборгованості із заробітної плати;

·    забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

·     забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

·    підвищення безпеки життєдіяльності населення;

·    забезпечення сталого економічного зростання у реальному секторі економіки;

·    підвищення ефективності використання економічного потенціалу міста.  

·         залучення стратегічних інвесторів у промисловість міста;

·        підвищення інвестиційної привабливості міста;

 

Головні пріоритети на 2016 рік:

 

·        сприяння розвитку економіки шляхом створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності і розвитку економічно ефективних виробництв;

·        забезпечення росту дохідної частини бюджету міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

·        підвищення ефективності функціонування міського господарства (житлово-комунальне господарство).

·        впровадження заходів, спрямованих на ефективне використання енергоносіїв в бюджетних установах міста та застосування енергозберігаючих технологій

 

Основні  завдання з досягнення мети

 

- сприяння погашенню заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності;

- сприяння подальшому підвищенню рівня заробітної плати та не допущення нарахування її у розмірах нижчих за законодавчо встановлені мінімальні гарантії;

- ефективна підтримка малого і середнього бізнесу;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання;

- збільшення обсягів інвестицій в основний капітал підприємств і організацій усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування;

- стимулювання економіки міста шляхом впровадження тендерних засад на закупівлі товарів та послуг.

 

III. Розвиток господарського комплексу

 

 

Промисловість

 

Метою промислової політики є створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу міста, залучення стратегічного інвестора у промисловість міста, нарощування випуску конкурентноспроможної продукції та поступове підвищення реального рівня життя населення.

 

Політика промислових підприємств в 2016 році буде спрямована:

    

● на нарощування обсягів виробництва промисловості;

●  збільшення середньої зарплати, підвищення частини заробітної плати в собівартості продукції ;

●  створення нових робочих місць;

●  залучення та утримання висококваліфікованих працівників;

●  покращення фінансово-господарської діяльності підприємств.

 

 

       В 2016 р. промисловими підприємствами міста буде проводитись робота в напрямку налагодження зв’язків з країнами ближнього та дальнього зарубіжжя, пошуку нових ринків збуту.

 

Енергозбереження

 

Завданням економічного механізму енергозбереження є стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, широкого застосування енергетично ефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів.

 

Відповідно до Комплексної державної програми енергозбереження України розробити заходи з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, підприємствах та установах  міста.

 

Головною проблемою паливно-енергетичного комплексу міста залишається, значна зношеність основних засобів та обмеженість капіталовкладень на їх оновлення, низький рівень використання місцевих енергоресурсів та розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

 

IV. Забезпечення функціонування економіки в 2016 році

 

Банківська діяльність

 

Банківські установи мають розгалужену сітку відділень у місті.

 

Покращенню в 2016 році економічної ситуації сприятиме розвитоксолідарних партнерських відносин банківських установ як кредиторів та фізичних і юридичних осіб, як позичальників, невикористання кризових фінансових явищ на користь   кредиторіві в збиток позичальників, ініціювання зниження плати за послуги банківських установ для клієнтів.   Підвищення довіри до банків  через гарантування депозитних зобов’язань банків перед клієнтами, розширення ресурсної бази банків та обсягів кредитних вкладів на фоні зниження відсоткових ставок.

Основні проблемні питання:

 

Розташування на території міста   філій банків та страхових компаній   без влаштування балансових відділень, що спричиняє незручності в обслуговуванні  клієнтів, відтік обігової готівки з  Бершаді в міста, де   зареєстровані банківські установи, унеможливлює організаційний вплив на філії на місцях.

 

Система управління та приватизації об’єктів комунальної власності

 

Головна мета:здійснення управління комунальним майном, забезпечення його ефективного використаннята надходжень від оренди майна.

 

Оцінка поточної ситуації

 

Управління об’єктами права комунальної власності здійснюється на праві повного господарського відання і на праві оперативного управління.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню

 

Стратегічною метою є створення необхідних умов для здійснення функцій по управлінню майном комунальної власності міста, сприяння ефективному його використанню, забезпечення роботи підприємств та організацій міста, заснованих на комунальній формі власності, спрямованої на задоволення потреб територіальної громади міста.

 

Для цього необхідно:

●  впровадження раціональних методів управління об’єктами права комунальної власності міста;

●  впорядкування діяльності  підприємств, заснованих на комунальній формі власності;

●  здійснювати аналіз ефективності використання майна комунальної власності міста, переданого в оренду.

 

Регулювання земельних відносин

 

Основним завданням регулювання земельних відносин у місті є забезпечення більш раціонального та ефективного використання земель та їх охорона.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

  • оновлення планово-картографічних матеріалів міста;
  • встановлення меж міста;
  • розмежування земель державної та комунальної власності;
  • формування ринку землі;
  • проведення інвентаризації земель міста;
  • проведення земельно-господарського устрою міста;

 

Оновлення планово-картографічних матеріалів міста

 

Одним із головних завдань землеустрою є оновлення планово-картографічних матеріалів міста, як основи для достовірного обліку земель.

 

Встановлення меж міста

 

На даний час залишилось невирішеним питання встановлення нових меж міста, що потребує першочергового вирішення. Передача земельних ділянок в адміністративні межі міста зумовлена необхідністю раціонального використання прилеглих земель. Невідповідність старих меж міста сучасній ситуації перешкоджає раціональному використанню території і створює незручності для населення та інженерних служб.

Наступним за значимістю є питання виготовлення генерального плану забудови міста.

 

Розмежування земель державної та комунальної власності

 

Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальної громади і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж вищезазначених ділянок. Фінансування даних робіт буде здійснюватись за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

Формування ринку землі

 

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів з використанням правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок громадянами (шляхом їх безоплатної передачі з державної до приватної власності), юридичними , фізичними особами шляхом купівлі-продажу та продажу вільних земельних ділянок з земельних торгів (аукціони, конкурси)- створення первинного ринку, а також створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них – вторинний ринок.

 

Проведення даних робіт передбачає:

 

- створення матеріальної бази;

- проведення робіт по інвентаризації та експертній оцінці земель;

- виконання топографо-геодезичних робіт;

- розробка проектів забудови;

- проведення реклами та інших необхідних робіт та заходів.

 

Створення ринку землі буде сприяти стабільності надходження коштів від її продажу та податку на землю, продану у власність, що являє собою більш стабільне джерело надходжень до бюджету, ніж орендна плата за ці самі ділянки. Отримання одноразового доходу від продажу землі дасть змогу спрямовувати кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку, розширити базу оподаткування та збільшити фінансування соціальної сфери.

 

Інвентаризація земель міста

 

Метою проведення інвентаризації земель міста є створення інформаційної бази даних для ведення міського кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

 

Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб.

 

Земельно-господарський устрій міста

 

Проведення земельно-господарського устрою міста включає в себе розробку схеми землевпорядкування, розміщення ділянок землі під різні види будівництва (схема розташування забудови) з урахуванням запропонованої структури рекреаційних і пішохідних просторів, розміщення архітектурних домінант, зонування земель міста природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, промислового, та іншого призначення. Це передбачає підготовку документів, які підтверджують право власності та право користування даною земельною ділянкою. Виконання даних робіт дасть змогу збільшити надходження до місцевих бюджетів (за рахунок залучення до плати за землю фактичних землекористувачів вбудованих і вбудовано-прибудованих приміщень, які використовуються для комерційних цілей).

 

 

Торгівля та побутове обслуговування

 

Головними напрямками розвитку сфери торгівлі, громадського харчування, надання побутових та інших послуг є забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг, формування ефективної сучасної інфраструктури їх реалізації, забезпечення високого рівня обслуговування споживачів.

 

Велике соціальне значення має питання надання населенню міста платних послуг. Населення міста має змогу отримати більше 20 видів послуг, в т. ч. першої необхідності. Мережа підприємств по наданню послуг характеризується в основному збільшенням їх кількості з порівняно невисокими капіталовкладеннями (ремонт взуття та одягу, послуги ксерокопіювання, тощо). Одночасно в місті зростає кількість сучасних підприємств з високим рівнем надання послуг, що належать здебільшого приватним підприємцям (салони краси, тренажерні зали, майстерні).

 

Економічне зростання, збільшення доходів населення забезпечують стійку тенденцію активного розвитку торговельної діяльності та сфери надання послуг.

Актуальним питанням залишається впорядкування роботи ринків.

 

Основні проблемні питання:

 

♦  обтяжливість та неврегульованість на законодавчому рівні системи оподаткування, внаслідок чого наявність значної кількості осіб, що працюють на ринку торгівлі та надання послуг нелегально ;

♦   негативний вплив світової фінансової кризи на   розвиток торгівлі та побутового обслуговування ;

♦  наявність значної кількості стихійних торговельних місць на центральних вулицях міста.

    

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

 

●  розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень у обладнання та оснащення, що дасть змогу реалізувати обслуговування на більш високому рівні відповідно до вимог і стандартів сучасності ;

●  залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування ;

●  поступове перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельні комплекси, створення при цьому якісних умов праці для підприємців та високого рівня обслуговування для споживачів ;

●  впорядкування несанкціонованої торговельної діяльності з переміщенням торгуючих на облаштовані торговельні місця;

●  збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої необхідності, розширення асортименту та обсягів надання послуг населенню відповідно до потреб.

 

Шляхами досягнення поставлених завдань є:  підвищення купівельної спроможності населення, розширення мережі підприємств та підвищення якості обслуговування, насиченість ринку конкурентноспроможною продукцією вітчизняного виробництва.

 

Соціальний захист населення

 

Головною метою соціальної політики міста є:

 

- створення системи інформованості про соціальний стан населення міста;

 

- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення. Підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;

 

- забезпечення чіткого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій та різного виду соціальної допомоги;

 

- удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

 

·        проведення організаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи по забезпеченню виконання Законів України, Указів Президента України, Постанов та розпоряджень Уряду, інших нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

 

·        залучення благодійних коштів, матеріальних ресурсів підприємств, установ всіх форм власності для надання матеріальної та натуральної допомоги малозахищеним верствам населення;

 

·        вивчення житлово-побутових умов проживання малозабезпечених верств населення з метою надання різних видів допомоги;

 

·        розробка системи заохочення активістів ветеранського та волонтерського руху, учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, відзначаючи їх внесок в громадське життя міста;

 

·        участь у заходах по відзначенню державних дат по вшануванню захисників Вітчизни, учасників афганської війни, вдів загиблих воїнів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

 

·        удосконалення практики створення комп’ютерних програм для ведення обліку за категоріями тих громадян, яким надається одноразова грошова підтримка з бюджету міста;

 

·        ініціювання створення дорадчого органу при міському голові з питань сприяння вирішенню проблем соціальної підтримки населення.

 

Житлове господарство

 

Оцінка поточної ситуації

 

Стан житлового фонду міської ради потребує негайного відновлення його надійності та експлуатаційних можливостей.

У комунальній власності міста перебуває 87 багатоквартирних  житлових будинків, які знаходяться на балансі міської ради та перебувають на обслуговуванні КП «Бершадське ЖКГ».

Будинки перших масових серій забудови 1960-1980 років потребують реконструкції, та капітальних ремонтів покрівель, інженерних мереж, тощо.

Існуючий стан житлово-комунального господарства та система обслуговування житла, через нестачу коштів, призводить до погіршення технічного стану житлового фонду.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню

 

●  відновлення інженерного обладнання систем протипожежного захисту в будинках;

·      ремонт водопровідно-каналізаційної та теплової мережі;

·      передбачити кошти    на покриття різниці в тарифах;

●  проведення капітального ремонту житлового фонду міської ради;

 

На виконання даних заходів необхідні кошти як з державного, обласного, міського бюджетів, так і кредитні кошти, кошти підприємств, населення та інвестиційні ресурси.

 

Комунальне господарство

 

Водопровідно – каналізаційне та теплове господарства

 

В роботі водопровідно-каналізаційного господарства в першочерговому порядку постають проблемні питання, вирішити які необхідно для забезпечення жителів міста якісною питною водою гарантованої якості і в достатнійкількості. На даний період часу  на території ради вистачає    запасів   підгрунтових вод. Велика кількість  мешканців приватних житлових будинків міста    підключені до    централізованого водопостачання.  В значній мірі робота підприємства залежить від водозабору і транспортування питної води. 

Розвиток ринкового господарства 

В роботі ринкового осподарства в першочерговому порядку потребують, вирішення питання щодо забезпечення жителів міста продукцією сільськогосподарського виробництва та товарами промисловості. На даний  час  на території  міста функціонують  два ринки: КП «Бершадь-ринок» та СТ «ВІО-ринок».На  комунальному  ринку ,згідно акту інвентаризації  617 торгових  місць.

На СТ «ВІО-ринок»  - 460 торгових місць.

Ринковий збір справляється , як в базарні дні: вівторок ,п’ятниця , неділя; так і не вбазарні дні відповідно ставок ,затверджених  міською  радою.

Епідемічна ситуація на ринках   залишається напруженою, кількість випадків гострих кишкових інфекцій , пов’язаних з вживанням продуктів куплених , на ринках не зменшується. Не зменшується і кількість справедливих скарг від населення на незадовільний санітарний стан об”єктів       дрібнороздрібної торгівлі – це палатки, які встановлені на торгівельному майданчику по вул.Леніна.

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

 

Для поліпшення освітленості вулиць міста, технічного стану електричних мереж зовнішнього освіт­лення, з метою економії електроенергії розроблено план реконструкції зовнішнього освітлення з впровадженням енергоз­берігаючих заходів.

 На даний період  замінено звичайні  лічильники на лічильники диференційованого обліку електроенергії, що дасть змогу розраховуватись за використану електроенергію на зовнішнє освітлення міста по пільговому нічному тарифу, що значно зменшило витрати міського бюджету на електроенергію.

Міжремонтні строки служби електромереж зовнішнього освітлення вулиць відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою» ГКН 04.09.019 – 2004 складають 8 -12 років.

Всі мережі зовнішнього освітлення побудовані в 70-80 роках разом з реконструкцією вулиць. За цей період мережі повністю вичерпали свій термін експлуатації.

Проведена   значна робота з реконструкції    мереж зовнішнього освітлення. Зараз повністю освітлено основні вулиці та частково освітлено переферійні вулиці. 

 

Щороку підлягає ремонту асфальтобетонне покриття вулиць. Міжремонтні терміни експлуатації асфальтобетонного покриття відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою» ГКН 04.00.019-2004 в середньому складає 8-12 років і залежить від категорії (навантаження) вулиці та типу покриття.

 

Значно впливає на стан асфальтобетонного покриття зношеність підземних інженерних мереж.

 Міською радою виготовлено проектно-кошторисну документацію на вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по Будкевича, Матросова, Червона.

Ремонту  потребують також   внутрішньоміські вулиці: 8-го Березня, Коцюбинського та багато інших. В нових мікрорайонах  приватних житлових будинків повністю відсутнє асвальтове покриття.

 В 2015 році виконано ремонт та будівництво міських тротуарів по вулицях  Щорса та Леніна.

Враховуючи те, що багато вулиць побудовано, реконструйовано або капітально відремонтовано у 70-80 роках необхідність шляхоремонтних робіт по реконструкції вулиць в рік складає на суму   більше 1000 тис. грн.

Такі об’єми шляхобудівельних робіт не під силу бюджету міста, тому для вирішення проблеми необхідно залучати кошти бюджетів всіх рівнів, спонсорські кошти та підприємства для ремонту відомчих і під’їзних шляхів.

 

Придбання спеціалізованої техніки та обладнання

 

Автотранспортний парк житлово-комунального підприємства налічує 31 одиницю техніки.  80 відсотків цієї техніки відпрацювали свій термін експлуатації.

Місто частково забезпечене машинами для механізованого прибирання та миття вулиць міста, прибирання снігу.

Відчувається недостатня кількість сміттєвозів (особливо для організації робіт в секторі приватної забудови), контейнерної тари для ТПВ, урн для сміття.

Є необхідність в придбанні спеціальних машин для утримання та ремонту інженерних мереж.

Шляхоремонтна техніка вичерпала свій термін експлуатації, морально та фізично зношена.

Фізично та морально застарілий парк призводить до перевитрат на утримання механізмів та суттєво впливає на якість виконання робіт.

Потреба в оновлені парку комунальних підприємств складає близько 10 одиниць.   Також є необхідність у впроваджені нових сучасних механізмів та засобів малої механізації для механізації процесів, що виконуються вручну.

Придбання нової техніки дозволить поступово оновити наявний парк машин, механізмів та обладнання комунальних підприємств.

Житлова політика

 

Реалізація житлової політики у місті спрямована на виконання вимог Конституції України та інших нормативних документів по вирішенню житлової проблеми громадян, будівництва житла.

Всього на квартирному обліку перебуває   150 сімей.

Серед громадян , які перебувають на обліку у міськвиконкомі 16 сімей є такими, що потребують позачергового отримання житла, 71 сім’я є такими, щопотребують першочергового отримання житла.

В 2016 році міськвиконком буде  продовжувати ревізію квартирної черги.

Основні проблемні питання:

 

♦  обмеженість бюджетних асигнувань на житлове будівництво;

♦  відсутність фінансово-кредитних механізмів, залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів на житлове будівництво;

♦  низький рівень платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні проблеми шляхом будівництва житла або його купівлі на вторинному ринку.

♦  відсутність вільної жилої площі у розпорядженні міської ради для створення житлового фонду соціального призначення.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

 

●  створення житлового фонду соціального призначення за рахунок будівництва нового житла, реконструкції існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків в жилі, передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним, передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в новозбудованих будинках на підставах передбачених законодавством , передачі з державної в комунальну власність соціального житла, побудованого за рахунок коштів державного бюджету, використання на договірних засадах приватного житлового фонду;

●  проведення перереєстрації громадян, які потребують соціального захисту та перебувають на квартирному обліку за місцем проживання в списках першочергового та позачергового отримання житла для створення списків осіб соціального квартирного обліку;

●  створення стимулів залучення у житлову сферу коштів громадян, як потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел, розвитку іпотечного кредитування;

●  розширення фінансової підтримки центральними та місцевими органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей;

●  збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок реконструкції та капітального ремонту наявного житлового фонду;

 

VI.Розвиток соціальної сфери

 

Слід відмітити, що стан здоров’я населення міста продовжує погіршуватись.

Збільшилась кількість відвідувань жителів в амбулаторно – поліклінічні заклади, кількість відвідувань лікарів вдома. Збільшується кількість осіб, що мають хронічні захворювання.

У лікувально – профілактичних закладах міста існує також проблема – обмеженість фінансування. Така ситуація повторюється з року в рік і, як наслідок, накопичилось дуже багато проблем, вирішення яких потребує великих капіталовкладень.

 

Медицина

В місті Бершадь розташована   центральна районна лікарня на 230 ліжок, в якій працює 93 лікарів, 208 працівників середнього медичного персоналу, 97  медпрацівників молодшого складу і обслуговує   населення міста і сіл району, в середньому за рік 9500 чоловік на стаціонарному лікуванні, щорічно за медичною допомогою звертаються близько 80 % населення.

   За останній період    стоматологи, які мають право на приватну практику відкрили в місті  7   стоматологічних кабінетів.

Основні проблемні питання:

-        низький рівень фінансування медичної галузі, потреба в проведенні міжбюджетних трансфертів;

-        придбання необхідного інвентаря та проведення поточних ремонтних  робіт у відділеннях центральної районної лікарні для обслуговування територіальної громади. 

 

Освіта 

 

            В місті   працює три загальноосвітні школи,  де навчається    1537  учнів,   функціонує професійний ліцей  (72 учня) 2 спеціальності та медичний коледж з учнівським контингентом в 602 чоловік, де готують фахівців за 5 спеціальностями та  3 дитячих дошкільних закладів, в яких виховується 553 дітей, Будинок дитячої творчості.

За 2015 рік на утримання дитячих дошкільних закладів, які фінансуються з   з місцевогобюджету асигновано загального фонду кошти в сумі 6,4 млн. грн., з них:   на заробітну плату з нарахуваннями педагогічного та обслуговуючого персоналу – 3,2 млн. грн., на оплату енергоносіїв – 1,2 млн. грн., решта - придбання продуктів харчування.

 В кожному дитячому садочку проводились капітальні    ремонтні   роботи,   в залежності від   першочергової потреби по кожному закладу окремо, на загальну суму 3 млн.грн.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

 

·        підтримка загальноосвітніх закладів ;

·        підготовка педагогічних працівників відповідно до нового змісту, форм та методів навчання ;

·        покращення матеріально-технічного стану закладів освіти ;

·        забезпечення безкоштовним харчуванням всіх пільгових категорій школярів ;

·        зобов’язання керівників навчальних закладів дотримуватись санітарного та теплового режимів   в підпорядкованих установах;

·        сприяння розвитку мережі навчальних закладів, у тому числі нового типу, впровадження профільного навчання учнів в старшій школі.

 

Культура

 

Культура міста Бершадь – це, передусім, районний Будинок культури, музична школа, районна бібліотечна система, Будинок культури ДП «Бершадський спиртзавод», міський Будинок культури та міський клуб діяльність яких забезпечує близько 60 працівник. Майже 1000 жителів міста об’єднані  в колективи аматорського мистецтва, які діють в клубних закладах трудових колективів міста. Працівниками закладів культури, аматорами, учасниками художньої самодіяльності щороку   проводиться більше двадцяти масових заходів загальноміського    значення.   Корпоративні та цільові   заходи   проходять  організації.

 Фізична культура і спорт

 

В місті діє дитяча спортивна школи: РДЮСШ «Ровесник», в якій займається понад 200 дітей в секціях футболу, гімнастики, волейболу, легкої атлетики, баскетболу та інших спортивних секціях. Вихованці школи беруть участь в міжнародних змаганнях   в складі   збірної України, у змаганнях вищої ліги в складі збірної області і займають призові місця.

 

Основні проблемні питання:

 

♦    недостатнє фінансування галузі фізичної культури і спорту;

♦    відсутність спортивних споруд, які б відповідали б стандартам;

♦    недостатнє охоплення фізкультурно-масовими заходами мешканців міста.

 

Безпека життєдіяльності

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

Аналіз стану навколишнього природного середовища в місті свідчить, що незважаючи на відносну стабілізацію основних якісних показників стану природних ресурсів, екологічна ситуація не відповідає сучасним вимогам.

Місту притаманні такі екологічні проблеми, як застарілі виробництва і обладнання, недостатня якість природоохоронних систем, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів.

Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості та відсутність в місті полігону для збирання твердих побутових відходів, призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у великих кількостях відходів виробництва та побутового сміття.

Основою екологічної політики в місті є забезпечення оптимального співвідношення між економічним розвитком і станом навколишнього природного середовища. Тільки за такої умови економічний розвиток міста можна вважати прийнятним з огляду на якість міського середовища.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню

 

Перспективна політика в галузі раціоналізації господарсько-екологічного балансу має проводитись в таких напрямах:

●    охорона повітряного басейну міста від забруднення шкідливими викидами підприємств та автотранспорту;

●    раціональне використання водних ресурсів міста та охорона їх від забруднення неочищеними скидами;

●    раціональне використання та забезпечення охорони земельних ресурсів міста від забруднення, в тому числі шляхом організації переробки всіх видів промислових, господарських та побутових відходів, а також екологічно безпечного складування та утилізації сміття.

Комплексне вирішення проблем по всіх напрямах приведе до поліпшення екологічної ситуації в місті, сприятиме захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища. 

 

  

 

Природна і техногенна безпека

 

Наявність на території міста джерел потенційної небезпеки техногенного та природного характеру при певних обставинах може створити небезпеку для життєдіяльності населення, при­зве­с­ти до людських втрат та зна­ч­них ма­те­рі­а­ль­них зби­т­ків.

В мі­с­ті пра­цю­ють об’­єк­ти, які в тех­но­ло­гі­ч­но­му про­це­сі ви­ко­ри­с­то­ву­ють  вибухонебезпечні матеріали. В зонах можливої небезпеки внаслідок аварії на цих об’єктах  постійно проживає близько 4 тис. чол.

Не­без­пе­ку для ви­ро­б­ни­чо­го пе­р­со­на­лу та на­се­лен­ня, що про­жи­ває по­бли­зу, ста­но­в­лять по­же­жі та вибухи, які мо­жуть ви­ни­к­ну­ти на під­при­єм­с­т­вах та об’єктах мі­с­та, де знаходяться на зберіганні і використовуються горючі та легкозаймисті речовини.

Зношеність систем життєзабезпечення та обладнання більшості потенційно-небезпечних підприємств становить більше 50%, що значно підвищує ризик виникнення аварій.

Крім то­го, на те­ри­то­рії мі­с­та мо­ж­ли­ве ви­ни­к­нен­ня над­зви­чай­них си­ту­а­цій природного характеру, причинами яких можуть стати несприятливі погодні умови та небезпечні природні явища, характерні для будь-якої пори року.

Всі ці фактори обу­мо­в­лю­ють не­об­хід­ність вжит­тя від­по­ві­д­них за­хо­дів, спря­мо­ва­них на за­хист на­се­лен­ня від на­с­лід­ків над­зви­чай­них си­ту­а­цій тех­но­ген­но­го і при­ро­д­но­го ха­ра­к­те­ру.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню

 

●    під­ви­щен­ня го­то­в­но­с­ті ор­га­нів управ­лін­ня та сил з метою забезпечення оперативного реагування на над­зви­чай­ні си­ту­а­ції тех­но­ген­но­го та при­ро­д­но­го ха­ра­к­те­ру;

●    зни­жен­ня рі­в­ня тех­но­ген­ної не­без­пе­ки;

●    лі­к­ві­да­цію на­с­лід­ків під­то­п­лен­ня те­ри­то­рій мі­с­та та зме­н­шен­ня впли­ву при­чин і фа­к­то­рів роз­ви­т­ку цих про­це­сів;

●    створення і утримання матеріальних резервів для ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

·                              облік   техногеннонебезпечних об’єктів;

●    здій­с­нен­ня ін­фо­р­ма­цій­но­го за­без­пе­чен­ня у сфе­рі безпеки життєдіяльності;

●    навчання населення грамотним діям в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

  

Заходи на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бершадь на 2016 рік

 

Назва заходу

Результати впровадження

Реконструкція тепломережі міста (частково)

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

Утримання міського сміттєзвалища у належному стані

Забезпечення експлуатації сміттєзвалища відповідно до вимог природоохоронного законодавства України

Реконструкція водопроводу по вул.  Григорія Сковороди ( Жовтнева)

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

Реконструкція водопроводу по вул.  Ярослава Мудрого ( Леніна), пров.1-го Травня, вул. 1-го Травня

 

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

 

Реконструкція очисних споруд каналізації

 

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

 

Капітальний ремонт будинків по вул. Чайковського, 2, вул. Чайковського, 4

 

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

 

Монтаж лінії вуличного освітлення по вул.. Миколи Холодівського ( Картвелішвілі), вул..40 річчя Перемоги, пров. Леоніда Каденюка ( Пархоменко), пров.Поповича,  Набережна та дворів багатоповерхових будинків

 

Підвищення рівня життя населення, покращить безпеку руху пішоходів і автотранспорту в нічний час

 

Реконструкція водогону по вул.. Долинська ( Терешкової), вул.. Покровська (50р.Жовтня), вул..  Леоніда Каденюка (  Пархоменко), вул..Поповича,  вул.. Марії Заньковецької ( Щорса) (всі частково)

Забезпечення водою населення міста

Будівництво водогону на території КП «Бершадьринок»

Забезпечення водою територію КП «Бершадьринок» та прилеглих вулиць  

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Матросова, вул.Будкевича, вул. Василя Думанського ( Червона), вул..  Ярослава Мудрого ( Леніна) (частково), вул..1 Травня (частково),  вул. 8 Березня, пров.8Березня, вул..Коцюбинського, вул..40р.Перемоги

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

 

Будівництво, капітальний ремонт тротуарів по вул. Хутірська ( Чапаєва), пров.Черняховського, вул.Будкевича (всі частково)  вул. Миколи Холодівського ( Картвелішвілі),  вул. Героїв України ( Радянська)

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

Будівництво вїздної стели в м.Бершадь

Покращення естетичного виду м.Бершадь

Встановлення дорожніх знаків на комунальних дорогах міста

Покращення безпеки руху пішоходів і автотранспорту

Встановлення  знаків адресації, вказівники багатоповерхових будинків та вулиць

Покращення орієнтування  в місті

Упорядкування території кладовищ

Покращення умов надання ритуальних послуг громадянам міста

Будівництво міського туалету

Покращення  комфорту дозвілля громадян

Встановлення дитячих майданчиків по вул..Миколаєнка, р-н електротехнічного заводу, в районі вул.. Чайковського та Маяковського,  вул..Поповича –  Леоніда Каденюка ( Пархоменка)

Створення  сприятливих умов, для розвитку дітей

Реконструкція міського парку

Покращення  комфорту дозвілля громадян,  створення  сприятливих умов, для розвитку дітей

Виготовлення та встановлення пам’ятників Т.Шевченку та «Небесній сотні»

Покращення естетичного виду м.Бершадь та сприяння патріотичному розвитку громади

 

 

 

Секретар міської  ради                                                 О.Рижавська              

Про внесення змін до програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016 - 2020 роки

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

                                                                      

22.02.2016р.

Про внесення змін до програми розвитку територіальної громади

м.Бершадь на 2016 - 2020 роки

 

Відповідно до п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни до програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016 - 2020 роки (додається).

 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії О.Нечитайло)

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      М.Кольченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

до програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016 -2020 роки, затвердженої рішенням 2 сесії міської ради 7 скликання

Організаційні заходи з реалізації програми

 

№ п/п

                                Назва заходу Програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Підготовка проектів розвитку територіальної громади за пріоритетним для  громади напрямком розвитку на обласний конкурс

Міська рада

постійно

2.

Підготовка проектів розвитку територіальної громади за пріоритетним для  громади напрямком розвитку на всеукраїнський  конкурс

Міська рада

постійно

3.

Участь міської ради, відібраних на основі заявок, у проекті “Місцевий розвиток орієнтований на громаду” ПР ООН

Міська рада

постійно

4.

Розробка планів розвитку громади відповідно до принципів стратегічного планування за участю громадськості

Міська рада

постійно

5.

Проведення круглих столів з питань охорони здоров’я, енергозбереження, екології, водопостачання та транспорту, інших актуальних проблем громади.

Міська рада, комунальні підприємства міста

постійно

 

 

Секретар міської ради                             О.Рижавська


Додаток 2

до програми розвитку територіальної громади м.Бершадь на 2016 -2020 роки, затвердженої рішенням 2 сесії міської ради 7 скликання

Заходи з реалізації Програми

 

п/п

Основні напрямки та заходи Програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування всього,

тис. грн.

 

в тому числі за рахунок бюджету

 

За рахунок інших джерел

міського

район

ного

облас

ного

держав

ного

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

1.1 Капітальний ремонт приміщень:

 

 

 

- дошкільних навчальних закладів

 

 

 

 

- клубних закладів

 

 

 

 

 

- міської ради

 

1.2 Придбання основних засобів для:

 

- ДНЗ

 

 

 

 

- клубних закладів

 

 

 

 

 

- міської ради

 

 

 

 

 

1.3 Сплата членських внесків до Асоціації міст України

 

 

1.4 Виготовлення експертних звітів про вартість майна та земельних ділянок

 

Утримання дошкільних навчальних закладів

 

 

 

Утримання закладів культури

 

 

 

 

Надання субвенції (капітальні видатки) для УДКСУ у Бершадському районі

 

 

Фінансове управління РДА,

Бершадська міська рада,

КП “Бершадське житлово – комунальне господарство”, Дошкільні навчальні заклади міста, КП «Бершадьринок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2015

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016-2020

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

 

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

 

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                               О.Рижавська


 

Міська програма підтримки Збройних Сил України на 2016 рік

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

 

 

 

 

                                                                      

22.02.2016р.

 

Міська програма підтримки Збройних Сил України на 2016 рік

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою підтримки Збройних Сил України та на фінансування заходів пов’язаних з мобілізацією, на виконання доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації №01.01-11/1374 від 13.03.2015 року  Бершадська міська рада

                                                                                           

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Міську програму підтримки Збройних Сил України на 2016 рік (додається).

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії О.Нечитайло)

 

 

 

Міський голова                               М.Кольченко

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки Збройних Сил України

у 2016 році

 

ЗМІСТ

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

2. Мета Програми.

3. Визначення відповідальних виконавців Програми.

4. Ресурсне забезпечення Програми.

5. Перелік завдань, заходів і показників Програми.

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел

фінансування, строки виконання завдань, заходів.

7. Контроль та координація за виконанням Програми.

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма Програма підтримки Збройних Сил України у 2015 році розроблена відповідно

До Закону України «1934-ХІІ «Про збройні сили України» та Закону України від 17.03.2014 р. № 1126-УІІ «Про затвердження УказупрезидентаУкраїни «Про часткову мобілізацію».

Ініціатори розробки Програми – Бершадська міська рада

Розробник Програми – Бершадська міська рада

Термін реалізації Програми – 2016 рік.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

на 2016 рік 42,0 тис. грн,

 

2. Мета  Програми

Мета Програми придбання канцтоварів та госптоварів на проведення поточних та капітальних  видатків по підтримці Збройних Сил України.

 

3. Визначення відповідальних виконавців Програми

Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Бершадську міську раду

 

4. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Програми підтримки Збройних Сил України у 2016 році.

Обсяг коштів, які пропонується залучитина виконання Програми у 2016 році 42,0 тис. грн. в тому числі кошти загального фонду міського бюджету м.Бершадь 26,0 тис. грн. та кошти спеціального фонду міського бюджету м.Бершадь 16,0 тис. грн.

 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ЗАХОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ Програми підтримки Збройних Сил України у 2016 році.

Проведення поточних та капітальних видатків змісцевогобюджету зарахунок

коштівміського бюджету в сумі 42,0 тис. грн.. в тому числі на фінансування видатків:

1. Капітальні видатки (бюджет розвитку спеціального фонду) в сумі 31,0 тис. грн.:

-          Придбання комп’ютерної техніки , насосу до тепло котла для Бершадсько-Теплицького об’єднаного військового  комісаріату – 16,0 тис. грн.

2. Поточні видатки в сумі 26,0 тис. грн.:

      - придбання комплектуючих товарів до комп’ютерної техніки, паперу та обслуговування комп’ютерної техніки для Бершадсько-Теплицького об’єднаного військового  комісаріату – 26,0 тис. грн.

 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів Програми

Програма передбачає виділення фінансових ресурсів для надання допомоги в

матеріально-технічному забезпеченні Збройних Сил України.

Програма підтримки Збройних Сил України у 2016 році спрямована на

здійснення заходів по збереженню територіальної цілісності України.

 

7. Контроль та координація за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми підтримки Збройних Сил України у 2016

році, здійснюється Бершадською міською радою на підставі норм чинного

законодавства України.

 

 

 

 

Секретар міської ради                              О.Рижаська

Про внесення змін до заходів міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.»

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія 7 скликання

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

(проект)

 

Від   22.02.2016р.                                                                                                       

Про внесення змін до  заходів міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування»,ст..91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення покращення соціального стану малозабезпечених верств населення Бершадська міська рада

                                                                ВИРІШИЛА:

1 .Внести зміни до  заходів міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки.»(додається)

2.Фінансування міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення   населення на 2016-2020 роки.». врахувати під час формування міського бюджету на відповідний рік за рахунок коштів міського  бюджету та інших коштів.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічно розвитку та питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності  (голова комісії О.Нечитайло)

Міський  голова                                                                           М.І.Кольченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення 3 сесії 7 скликання від 22.02.2016р.

 

 

 

 

 

                                                                Заходи

з реалізації міської програми соціального захисту та соціального

забезпечення населення на 2016-2020 роки

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

Інші кошти

 

1.

 

     Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Міська рада

 

 

100000

100000

100000

100000

100000

 

 

2.

 

 

 

Надання матеріальної допомоги

2016

2017

2018

2019

2020

 

Міська рада

150000

150000

150000

150000

150000

 

 

 

 

 

3

Субвенція районному бюджету на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ №558 від 29.04.2004р.

2016

2017

2018

2019

2020

 

Міська рада

150000

150000

150000

150000

150000

 

4

Субвенція районному бюджету для Бершадського УП СЗН на придбання канцтоварів для формування справ на отримання субсидій громадянам міста

2016

2017

2018

2019

2020

 

Міська рада

30000

30000

30000

30000

30000

 

 

Фінансування для надання матеріальної допомоги буде збільшено за рахунок додаткових  надходжень до бюджету міської ради.

 

Секретар міської ради                      О.Рижавська

 

 

Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності в м.Бершадь на 2016-2020 роки

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3 сесія 7 скликання

 

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

 

                                                                      

22.02.2016р.

Про внесення змін до Комплексної програми профілактики

 злочинності в м.Бершадь 

 на 2016-2020 роки

 

 

З метою подальшого зміцнення законності та правопорядку в місті, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Комплексної програми профілактики злочинності м.Бершадь на 2016-2020 роки в частині фінансування(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  О.Нечитайло)

 

 

 

                 Міський голова                                        М.Кольченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

комплексної програми профілактики злочинності у м.Бершадь на 2016-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області

Бершадська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 27.10.2009р. №870/2009,

3.

Розробник програми

Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області

4.

Співрозробники програми

Бершадська міська рада

5.

Відповідальний виконавець програми

Бершадська міська рада

6.

Учасники програми

Бершадська міська рада, Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області, ГФ «Муніципальна дружина»

7.

Терміни реалізації програми

2016-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет м.Бершадь

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

100000 – Бершадський РВ УМВС України (щорічно)

60000- ГФ «Муніципальна дружина» (щорічно)

40000 – Гайсинський МВ служби безпеки України у Вінницькій області

 

9.1

коштів місцевого бюджету

100000 – Бершадський РВ УМВС України (щорічно)

60000- ГФ «Муніципальна дружина» (щорічно)

40000 – Гайсинський МВ служби безпеки України у Вінницькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

8. Заходи з реалізації програми

п/п

Основні напрямки та заходи програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Всього по програмі

В т.ч. за рахунок

 

Коштів міського бюджету (грн.)

 

1

Придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення заходів по протидії наркотизації населення, попередження кримінальних проявів у молодіжному середовищі, проведення спільних з зацікавленими відомствами і організаціями  виїздних лекторіїв  “Підліток у правовому суспільстві”, “Молодь в кризовому стані”, рейди “Нічне місто”, “Діти вулиці”, “Батискаф»,відпрацювання розважальних закладів району,шляхом надання субвенції державному бюджету. Утримання ГФ «Муніципальна дружина»

Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області

служба у справах дітей райдержадміністрації,

ГФ «Муніципальна дружина»,

Гайсинський МВ служби безпеки України у Вінницькій області

Бершадська міська рада

2016

2017

2018

2019

2020

 

200000

200000

200000

200000

200000

 

200000

200000

200000

200000

200000

 

 

 

Всього :

 

 

1000000

1000000

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                   О.Рижавська