Проект правил благоустрою міста Бершадь

Проект Правил благоустрою м.Бершадь

 

 ПРОЕКТ

ПРАВИЛА

благоустрою території міста Бершадь

РОЗДІЛ  1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила благоустрою території міста Бершадь (далі - Правила) є нормативно-правовим актом місцевого самоврядування, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Бершадь, регулюються права та обов'язки суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначаються головні вимоги щодо благоустрою міста, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов'язковими для виконання на території міста суб'єктами у сфері благоустрою.

1.2. Об'єкти благоустрою міста Бершадь використовуються відповідно до функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил,  інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою міста Бершадь забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Бершадь.

1.4. Повноваження Бершадської міської ради, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Бершадська міська рада забезпечує вільний доступ населення, суб’єктів господарювання до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного епідемічного стану населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та чинного законодавства України.

1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території м. Бершадь норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України. Притягнення до такої відповідальності не звільнює особу від обов’язку відшкодування шкоди.

1.9. Правила поширюють свою дію на всіх суб'єктів благоустрою, що знаходяться на території міста та поза його межами, незалежно від їх реєстрації за місцем проживання, місцезнаходженням, місця перебування, громадянства, іншої приналежності до іноземних держав та іншим організаціям, майно яких знаходиться на території міста Бершадь.

РОЗДІЛ  2.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо та заходів, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.2. Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами, сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

2.1.3. Утримання в належному стані території – використання території за призначенням відповідно містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

2.1.4. Вулично-дорожня (шляхова) мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, це мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також набережні,  площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.5. Заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.6. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, що спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту житлових та нежитлових приміщень, будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог цих Правил, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно до існуючого законодавства.

2.1.7. Суб’єкти у сфері благоустрою м. Бершадь – учасники відносин у сфері благоустрою м. Бершадь, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.8. Суб’єктами управління благоустроєм міста Бершадь є органи місцевого самоврядування і державні органи:

- Бершадська міська рада;

- Виконавчий комітет Бершадської міської ради;

- Бершадське КП «Житлово-комунальне господарство»

- Інші підприємства, організації та установи, діяльність яких пов’язана з організацією життєдіяльності міста Бершадь на його території.

В даних Правилах суб’єкти управління благоустроєм іменуються як органи управління благоустроєм міста.

2.1.9. Інші терміни сфери благоустрою міста визначені законами України.

РОЗДІЛ  3.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ М.БЕРШАДЬ

 

3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

3.1.1. Користуватися об'єктами благоустрою міста.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста.

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста.

3.1.4. Отримувати у встановленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та про внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, садів, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян.

3.1.7. Звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян у наслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

 

3.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в встановленому порядку території. Прибирання присадибної ділянки та прилеглої до неї території на відстані 10 метрів, включно до бордюру вулиці (шосе, площі, провулка тощо), проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору зі спеціалізованим підприємством забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

3.2.2. Дотримуватися правил благоустрою території міста.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста.

3.2.4. Відшкодовувати у встановленому порядку шкоду, що завдана порушенням законодавства з питань благоустрою міста особам, що її понесли та територіальній громаді в цілому.

3.2.5. Укладати самостійно договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі плати за утримання будинку та прибудинкової території). Вивіз сміття здійснюється із залученням спеціалізованих підприємств на договірній основі.

3.2.6. Забезпечити своєчасне збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових) відповідно до діючих санітарних норм.

3.2.7. Дотримуватися вимог діючих нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами.

3.2.8. Виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

РОЗДІЛ 4.

Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців у сфері благоустрою м. Бершадь

 

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою міста мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою його території.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування з благоустрою міста.

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання.

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну.

4.1.5. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

 

4.2. Підприємства, установи та організацій, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою міста зобов'язані:

4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм у встановленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини), прилеглу територію відповідно до цих Правил, а також закріплені за ними території для прибирання.

4.2.2. Здійснювати благоустрій та озеленення території житлової та громадської забудови, території наданої їм у вставленому законом порядку, а також прилеглої території з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також встановлених державних стандартів, норм та правил.

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади своїх будівель і споруд.

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.2.5. Своєчасно усувати на власних територіях (об’єктах благоустрою або їх частинах) чи прилеглих до них територіях у межах визначених цими Правилами, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.2.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

4.2.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, законодавства про відходи, забезпечувати виконання вимог діючих санітарних норм.

4.2.8. На підставі укладених договорів зі спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення відходів у т.ч. твердих побутових, негабаритних, будівельних, ґрунту (із залишками фундаменту, каменю, мергелю та інших компонентів), що утворюються при створенні котлованів під будівництво та інших відходів на полігон, твердих побутових відходів у визначені місця ( для складування ґрунту) . Вивіз відходів, крім негабаритних, будівельних, ґрунту здійснюється спеціально обладнаним транспортом, що виключає можливість забруднення території міста.

4.2.9. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для збору сміття та твердих побутових відходів на об'єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.10. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими у встановленому порядку.

4.2.11. Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки.

4.2.12. Встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, торгівельних та інших будівель і споруд, біля торгових кіосків, павільйонів, та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі.

4.2.13. В період листопада опале листя своєчасно збирати і вивозити (не допускати його спалювання) на спеціально відведенні місця, узгоджені з виконавчими органами міської ради.

4.2.14. Забезпечити своєчасне збирання та вивезення відходів ( твердих та рідких господарсько-побутових) відповідно до діючих санітарних норм.

4.2.15. Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місця .

4.2.16. Не допускати створення на прибудинкових та інших територіях міста звалища відходів.

4.2.17. Не допускати течі води , а також побутово-фекальних та інших забруднених стоків на вулиці, газони, тротуари і у водойми. При поривах або пошкодженнях трубопроводів і теплотрас – усувати неполадки протягом доби, а каналізаційної мережі – негайно. При залитті доріг та тротуарів в зимовий період відповідальність за своєчасне очищення доріг та тротуарів від льоду покладається на підприємства, на балансі яких знаходяться вказані підземні комунікації.

4.2.18. Здійснювати відповідно до чинного законодавства видалення сухостою (сухих дерев, чагарників, сухих та поламаних гілок), постійний догляд і утримання в належному стані пішохідних доріжок та тротуарів, в зимовий період своєчасно очищати їх від снігу, посипати проти ковзними матеріалами.

4.2.19. На прилеглій території здійснювати регулярний покіс трави ( газони скошують з висотою 6-10 см. Висота травостою, що залишається 3-5 см ), знищувати зареєстровані під карантинні рослини, не допускаючи їх цвітіння;

4.2.20. Виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ 5.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ

М. БЕРШАДЬ

 

5.1. Загально-організаційні положення.

5.1.1. Управління у сфері благоустрою міста забезпечують органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

5.1.2. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають балансоутримувачів об’єктів благоустрою комунальної власності, в тому числі і на конкурсних засадах відповідно до закону.

Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають власники.

5.1.3. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може в тому числі і на конкурсних засадах залучати до цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.4. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим органом Бершадської міської ради на підставі договорів на виконання (безкоштовно) робіт з прибирання територій (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, організації, установи, фізичній особі-підприємцю, громадянину для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для контролю знаходиться у виконавчому органі міської ради. В разі відсутності вище зазначених договорів або схематичних карт, встановлюються наступні межі закріпленої для прибирання території:

- для об’єктів виробничої сфери (підприємств) – 50 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

- для об’єктів невиробничої сфери (готелі, лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, учбові заклади, підприємства побутового обслуговування, ринки, вокзали, видовищні установи, підприємства торгівлі та магазини, літні майданчики, автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів та мийки, автостоянки, авто-гаражні кооперативи, складські приміщення, аптеки, нотаріальні контори, перукарні, офіси, тощо) – 15 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

- для кіосків, біотуалетів, майстерень з ремонту годинників та взуття (розташованих осторонь від будівель), трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойлерних, об’єктів пересувної торгівлі, тощо – 15 метрів від місця установки, включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

- для будинків приватного сектору – 10 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо);

- для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній електромереж та зв’язку, тощо – 10 метрів від опори;

- для автомобільних шляхів, залізничних колій – в охоронній межі.

Для підприємств житло сервісу, об’єднань багатоквартирних будинків: у середині кварталів – від цоколю до цоколю, з боку вулиць – до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо).

5.1.6. Юридичні та фізичні особи повинні мати договори на вивіз твердих (рідких) побутових відходів з комунальним підприємством яке спеціалізується по данному виду діяльності.

5.1.7. Юридичні та фізичні особи повинні своєчасно сплачувати послуги з вивозу та утилізації твердих побутових відходів згідно договору.

5.1.8. При виконанні в будинках, квартирах ремонтних робіт будівельні відходи вивозяться спеціалізованими підприємствами за рахунок балансоутримувача (власника) будинків, квартир за відповідним договором.

5.1.9. Організації, що здійснюють ремонтні та/або будівельні роботи повинні мати договір зі спеціалізованими підприємствами на видалення будівельних та побутових відходів.

5.1.10. Вивіз твердих побутових відходів на території міста здійснюється. Дозволяється, у виключних випадках, вивіз відходів транспортом, обладнаним тентом, що повністю (щільно) закриває відходи та виключає можливість забруднення території міста.

5.1.11. Захоронення ( утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на міському полігоні твердих побутових відходів.

5.1.12. Домовласники приватних будинків повинні заключати договори на вивіз твердих (рідких) побутових відходів, сплачувати послуги за вивіз відходів.

5.1.13. Усі види реклами розміщувати у встановлених місцях, відповідно дозвільним документам і Закону України «Про рекламу».

5.1.14. Благоустрій території міста повинен відповідати умовам проектної документації з дотриманням вимог естетики та дизайну.

 

5.2. Порядок благоустрою утримання об’єктів загального користування.

5.2.1. Парки, лісопарки, рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери, майданчики дозвілля та відпочинку .

Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, лісопарків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення – прибирання сміття, відходів, листя; встановлення урн, щоденне чи по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав та інших об’єктів;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Збір листя на території парків, лісопарків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках.

Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, лісопарків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України та інших нормативних актів.

Пошкодження зелених насаджень, пошкодження і зняття верхнього шару ґрунту, збір квітів на територіях парків, лісопарків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, лісопарків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

5.2.2. Пам'ятники культурної та історичної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам'ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

Використання пам'ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

5.2.3. Дороги, вулиці (провулки, проїзди).

Власники доріг, вулиць або балансоутримувачі повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання. Вони мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об'єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішеннями власників доріг або балансоутримувачами.

Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил .

Власники дорожніх об'єктів чи балансоутримувачі зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом зі спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

- сповіщати виконавчі органи відповідних рад та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники чи користувачі транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря та відшкодовувати збитки завдані об’єкту благоустрою.

Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями" міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані власні виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати у справному стані власні огорожі і вживати заходи для запобігання не контрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти чи встановлювати покажчики на місця розміщення стоянки.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній" міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, автостоянки та інші елементи дорожніх об’єктів;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд відповідно до їх функціональною призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або балансоутримувачів , а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України;

- дотримуватися вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

У межах „червоних ліній" міських вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати будь-які об'єкти, будівлі, споруди або їх частини, які шкодять дорожньому полотну чи представляють загрозу безпеці дорожнього руху або людині;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для постійного зберігання;

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу власника дорожнього об'єкта або балансоутримувача та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

Відкриття нових автобусних (в тому числі для маршрутних таксі) маршрутів проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об'єктів на маршрутах за погодженням з власниками цих дорожніх об'єктів або їх балансоутримувачами.

При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць балансоутримувачі у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

Власники дорожніх об'єктів або балансоутримувачі, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або балансоутримувачами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587.

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, технічних правил ремонту та утримання вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

5.2.4. Площі.

Благоустрій та утримання площ міста здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.6. Кладовища.

Утримання кладовищ та братських могил, місць поховання знайдених невпізнаних трупів, осіб без постійного місця проживання  здійснюється за рахунок міського бюджету.

Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи міської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.2.7. Автостоянки, місця для паркування транспорту.

На територіях автостоянок, місць паркування забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил.

Утримання у належному стані територій автостоянок, місць паркування, кінцевих зупинок транспорту, а також прибирання прилеглої території на відстані 25 метрів від меж стоянки здійснюють самостійно або за договором:

- власники (балансоутримувачі) ;

- юридичні та фізичні особи, на яких обов'язок з утримання відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, та цими Правилами;

- юридичні та фізичні особи, що займаються перевезенням пасажирів здійснюють паркування або відстій автотранспорту, стоянку автотранспорту протягом більше ніж 10 хвилин.

У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов'язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

- розпалювати вогнища;

- торгівля без дозволу власника дорожнього об’єкта або балансоутримувача та без погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України;

- зливати відпрацьовані мастила не землю чи дорожнє покриття, в зливо прийомники;

- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за

цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

Місця для стоянки транспортних засобів повинні бути обладнані урнами.

Розміщення майданчиків для паркування.

Майданчики для паркування є об'єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.

Розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами здійснюється у встановленому порядку органами місцевого самоврядування за погодженням з Державтоінспекцією МВС згідно з місцевими правилами забудови.

Під час розміщення майданчиків для паркування на вулицях і дорогах населених пунктів необхідно враховувати:

- наявність та характеристики комунікацій та інженерних мереж;

- умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимості в плані та повздовжньому профілі;

- параметри поперечних та поздовжніх ухилів;

- розташування зелених насаджень;

- стан покриття проїзної частини.

Забороняється розміщення майданчиків для паркування на вулицях з двома смугами руху завширшки менш як 7,5 метра.

Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для паркування здійснюються з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1342.

5.2.8. Майданчики для дозвілля та відпочинку.

Обладнання та утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені майданчики відповідно договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.2.9. Місця для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

Місця для організації ярмарків та майданчиків для сезонної торгівлі утримуються в належному стані особами, якім зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам правил торгівлі на ринках м. Бершадь, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі необхідно додержуватися вимог цих Правил, інших нормативних актів.

Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та/або сезонної торгівлі, зобов’язані:

- забезпечити належне утримання території, у т.ч. санітарне очищення;

- забезпечити прибирання прилеглої території на відстані 100 м. від меж наданої території;

- укласти договори на вивезення твердих побутових відходів зі спеціалізованим підприємством;

- встановити сміттєзбірники (урни, контейнери) для збирання відходів і сміття;

- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

 

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової територій житлової та громадської забудови.

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, правил забудови м. Бершадь, цих Правил, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою чи організацією, з яким балансоутримувачем укладено відповідний договір утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування.

5.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття на прибудинкові території, у балки, лісосмуги, уздовж доріг та інші непередбачені для цього місця.

5.3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньо-квартальних проїздах або переобладнувати їх, таким чином, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги", пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо. Забороняється здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів від вікон та дверей житлових будинків, лікарень, шкіл та інших установ.

5.3.7. Забороняється розміщення та/або залишення на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів, які повинні бути прибрані у строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

5.3.8. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях.

 

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених територій на умовах договору.

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог закону.

5.4.3. Балансоутримувач об'єкту благоустрою з метою належного утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, організації, установи, що знаходяться на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до договору.

5.4.5. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог законодавства.

5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, організаціями, установами території визначають органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

5.4.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, які призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних чи закріплених за їх підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

 

5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд.

5.5.1. Благоустрій та утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

 

5.6 Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

5.6.1. Будівельні підприємства зобов'язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

5.6.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об'єктів містобудування обов'язково передбачається:

1) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об'єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

2) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм.

5.6.3. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

5.6.4. Планування і забудова міста, формування житлових районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об'єднань), організацій і установ створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об'єктів.

5.6.5. Замовники, суб'єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:

1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою відведеної та прилеглої території;

3) виконувати земляні роботи на об'єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об'єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордеру). Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовником робіт в обов'язковому порядку повідомляється цьому органу;

4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов'язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів за погодженням з Бершадською міською радою;

6) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об'єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл Бершадської міської ради на проведення робіт, пов'язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

7) проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів з чітким додержанням вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

8) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

9) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

10) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

11) вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

12) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

13) при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;

14) на вулицях, проспектах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

15) розриття шляхових покрить проспектів, площ, вулиць, розриття тротуарів, дорожніх об'єктів протягом 3 років після їх будівництва або капітального ремонту виконується виключно за розпорядженням міського голови (рішенням виконавчого комітету міської ради), оформленого у встановленому порядку;

5.6.6. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об'єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається КП «Бершадське житлово-комунальне господарство», та на наступних умовах:

1) наявності графіку виконання робіт своїми силами та/або договору зі спеціалізованим підприємством на відновлення асфальтобетонного покриття і зелених зон, благоустрій території, письмового узгодження КП «Бершадське житлово-комунальне господарство» (для об'єктів комунальної власності), підприємств і служб у веденні яких знаходяться підземні комунікації, спеціалізованих підприємств на балансі яких знаходяться дорожні покриття та зелені насадження (в тому числі газони). Підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;

2) дозвіл (ордер) на ведення земляних робіт і ордер на видалення зелених насаджень повинні знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

3) на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити знак з указівкою напрямку об'їзду. Місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будівельних майданчиків влаштувати під’їзні дороги з твердим покриттям;

4) видача планового дозволу на проведення робіт, пов'язаних з розриттям проїзної частини вулиць центральної частини міста, магістральних вулиць та шляхів, проводиться тільки за розпорядженням міського голови.

5) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень та інших елементів благоустрою. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

6) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

7) забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, куші, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водо-, каналізаційних , телефонних та інших комунікацій;

8) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;

9) зворотне засипання при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину, з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини;

10) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, проспектах, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, вказані в дозволі ( ордері);

11) виконання робіт з відновлення благоустрою включає:

відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

12) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) строків, а також без продовження дозволу (ордеру) або оформлення нового дозволу (ордера) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера) повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та за кошти порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями міської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

13) компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числи порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;

14) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт та строки виконання телефонограммою в Бершадську міську раду за умови оформлення письмового дозволу (ордера) у триденний термін. При відсутності такого дозволу (ордера) збільшення строку або об'єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.

 

5.7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів.

5.7.1. Під час проведення святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов'язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

5.7.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори зі спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов'язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

5.7.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада, розпорядженням міського голови призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

5.7.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов'язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

5.7.5.Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється в установленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

5.7.6. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, конференції та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням порядку, встановленому виконкомом міської ради, згідно цих Правил та інших нормативно-правових актів.

 

5.8. Порядок здійснення благоустрою об'єктів та елементів благоустрою суб'єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

5.8.1. Суб'єкти господарювання цієї сфери діяльності зобов’язані утримувати у належному стані місця своєї діяльності (стаціонарні об'єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

5.8.2. Приватні підприємства, керівники та власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити щоденне прибирання, збір сміття та не допускати їх накопичення, забезпечити щоденне прибирання території торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі після закінчення роботи.

5.8.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об'єктів торговельної діяльності або/та сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

5.8.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

 

5.9. Порядок утримання елементів благоустрою м. Бершадь.

5.9.1. Порядок утримання покриття площ,  вулиць, доріг, тротуарів:

- усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху;

- утримання в належному стані покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

5.9.2. Порядок утримання зелених насаджень:

1) утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року № 105, цими Правилами, іншими законодавчими актами;

2) утримання об’єктів зеленого господарства включає догляд за деревами і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни;

3) охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах і під час проведення будь-якої діяльності;

4) інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюється власником (орендарем) земельної ділянки, де розташовані зелені насадження, балансоутримувачем зелених насаджень відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 року № 226, та складається їх реєстр за видовим складом;

5) місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами;

6) поточне утримання скверів, лісопаркової зони та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів;

7) догляд за деревами, клумбами, тротуарними газонами майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлового господарства, підприємства, організації, установи (незалежно від форм власності) і громадян-власників будинків;

8) видалення (знесення), пересадження зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників) здійснюється у встановленому порядку, за наявності рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради.

9) при виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігати їх пошкодженню;

10) на територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, організацій, установ та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою. Не допускається складування будівельних матеріалів, стоянки машин та механізмів на відстані 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику;

11) знищення бур’яну на газоні проводять скошуванням та прополюванням. Максимальна висота травостою має бути на партерних газонах – 5 см, звичайних – 10 см, лучних – 15-20 см. Висота скошування травостою на партерних газонах – 2-4 см, загальних та лучних – 3-5 см.;

12) всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопаркової зони, скверів, зелених зон, садів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту та порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, чагарників, квітів, газонів;

13) на території зелених насаджень забороняється складування будь-яких матеріалів, влаштування звалищ сміття, снігу та льоду, мити та ремонтувати автотранспорт, випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

14) забороняється:

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, об’яви, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев смолу і сік, робити надрізи, надписи, знищувати мурашники, ловити птахів та стріляти в них;

- висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;

- зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання ордеру та без додержання встановленого порядку;

15) відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

- щодо насаджень, що належать до комунальної власності, – на виконавчий орган міської ради або/та на спеціалізоване підприємство, на балансі якого знаходяться зелені насадження;

- на вулицях, проспектах, провулках перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я та інших об’єктів сфер діяльності, які розташовані на території житлової та громадської забудови;

- на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

- на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, –  з дня початку робіт –  на замовників будівництва або/та будівельні організації, що проводять роботи;

- на пустирях, берегах водоймищ та річок – на закріплені підприємства, виконавчий комітет Бершадської міської ради;

- на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників (на відстані 10 метрів від меж земельної ділянки).

5.9.3. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку:

1) утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики;

2) утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними;

3) обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати;

4) при розміщенні пересувних і мобільних атракціонів власник (балансоутримувач) встановлює достатню кількість урн для сміття, забезпечує санітарне утримання прилеглої території на відстані 15 метрів від атракціонів власними силами або/та за договорами зі спеціалізованим підприємством(у т.ч. на вивіз сміття).

5.9.4. Порядок утримання ліхтарів вуличного освітлення:

1) підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню вивісок, вітрин, світлової реклами зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан;

2) освітлення має бути рівномірним

3) ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінок і включатися з настанням ранку;

4) на пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

5.9.5. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами:

1) рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом міської ради порядку;

2) проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на міський території, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

3) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міський території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж;

4) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міський території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території) встановлення рекламних засобів у передбачений дозволом строк;

5) у разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття;

6) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі роботи з відновлення благоустрою міста;

7) проведення робіт з розташування рекламних засобів з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт щодо повного відновлення порушення елементів благоустрою цього об’єкта;

8) рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошування газонів;

9) освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

10) освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами;

11) при розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування;

12) виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинків на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску;

13) забороняється розташування рекламних засобів на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

14) забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, споруд, на парканах, огорожах, стовпах, опорах, деревах та інших місцях для цього не призначених. Оплачувати в повній мірі витрати на видалення зазначених оголошень. Витрати сплачує фізична або юридична особа, яка займається розповсюдженням рекламних або/та інформаційних оголошень або/та особа, яка проводить акцію, що зазначена в рекламних або в інформаційних оголошеннях;

15) рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення;

16) рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкодження конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів;

17) при заміни рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покрові;

18) відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами;

19) роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом Бершадської міської ради щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством;

20) рекламні засоби, які розташовано з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами, Правил благоустрою території міста або/та без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом міської ради;

21) підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з балансоутримувачем зазначених комунікацій;

22) рекламні засоби, власники яких не виконують відповідні приписи на усунення виявлених недоліків органом, до повноважень якого віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами, підлягають демонтажу. Демонтаж рекламних засобів проводиться в наступних випадках:

- розміщення рекламного засобу без відповідного дозволу;

- закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та не переоформлення дозволу в установленому порядку;

- порушення умов розміщення зовнішньої реклами або рекламного засобу з порушенням дозвільної документації чи повного або часткового пошкодження архітектурно-художньої форми рекламного засобу та неприйняття своєчасних заходів щодо їх ліквідації у визначений виконавчим органом термін;

- скасування або припинення виконавчим органом дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно діючого законодавства;

- рекламні засоби створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей або/та заподіянню шкоди майну третіх осіб;

23) шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

5.9.6. Порядок утримання мостів, шляхопроводів:

1) утримання мостів, шляхопроводівздійснюється з додержанням вимог цих Правил щодо утримання їх в належному стані, державних норм та правил, інших нормативних актів;

2) організація обстеження мостів здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства;

3) до складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїзної частини та тротуарів;

4) до складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Боротьба з ожеледицею на проїзної частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском та шлаком без застосування хлоридів;

5) відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та утриманню у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи;

6) забороняється рух на мостах, шляхопроводах та під шляхопроводами транспортних засобів що забруднюють проїзну частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками.

5.9.7. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху:

1) утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків,  здійснює КП «Бершадське житлово-комунальне господарство»

2) кожен учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства;

3) вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

5.9.8. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших):

1) утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших.

2) встановлення на кожному будинку номерних знаків, а на кутових будинках, крім того, таблички єдиного зразка з найменуваннями вулиць. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях;

3) щорічно до 25 квітня робити  оновлення фасадів житлових будинків, адміністративних та інших споруд, об'єктів соціально-культурного, побутового та торгівельного призначення, щитів для реклам, павільйонів очікування, кіосків, паркового устаткування, ослонів, огорож, парканів, воріт, інженерних споруджень, інших об’єктів і споруд відповідно до проектів та іншої документації, узгодженої з Відділом архітектури та містобудування. Постійно утримувати в належному стані вище згадані об’єкти;

4) погоджувати з міською радою Відділом архітектури та містобудування  РДА зовнішній вигляд кіосків, павільйонів та інших споруд; оформлення вітрин, інтер’єрів громадських будинків та інших споруджень, реклам, фарбування монументів, пам’ятників, малих архітектурних форм;

5) утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення ( садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою;

6) відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на виконавчі органи міської ради, балансоутримувачів.

5.9.9. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (відповідно до рішень виконкому Бершадської міської ради про закріплення територій для прибирання):

1) санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється в радіусі 15 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

2) поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком фізичні та юридичні особи, які утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу;

3) утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів;

4) прибирання стоянок таксі, територій автомобільних (гаражних) кооперативів та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами);

 

5.10. Порядок санітарного очищення території міста Бершадь

5.10.1. Санітарне очищення території міста Бершадь включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень міської ради, чинного законодавства.

5.10.2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

1) покриття проїзної частини міських вулиць, провулків, площ, тротуарів територіальної громади за кошти міського бюджету – покладається на КП «Бершадське житлово-комунальне господарство»

2) тротуарів,  суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчій орган міської ради;

3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, покладається на балансоутримувача будівель.

4) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

5) тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 50 метрів навколо них, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 25 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

6) ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

7) прилеглих до АЗС, АГНС на відстані 100 метрів навколо них – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

8) прилеглих до гаражів – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів;

9) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 15 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

10) лісопосадок – покладається на балансоутримувачів;

11) кінцевих автобусних зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

12) автобусних зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих, – покладається на відповідні підприємства, або інших осіб, на яких покладений обов’язок щодо механізованого та ручного прибирання відповідних територій, на яких розміщені такі зупинки;

13) парковок та автостоянок – покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором;

14) зелених насаджень лісопаркової зони, дитячих, спортивних майданчиків, зон зелених насаджень, садів, скверів та майданчиків для дозвілля і відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;

15) вокзалів – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;

16) мостів, шляхопроводів – покладається на їх балансоутримувачів.

Рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.

5.10.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності);

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

4)регулярне прибирання  місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках громадського житлового фонду, згідно з укладеними договорами відповідно до „Санітарних правил утримання територій населених місць” (СанПіН 42-128-4690-88); вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше одного разу на тиждень;

6) щотижня проводити заходи „чиста п’ятниця” на закріплених та прилеглих територіях;

7) утримувати приміщення громадських туалетів у належному санітарному та технічному стані;

8) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

9) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

10) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

11) регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

12) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

13) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

14) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

15) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

16) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;

17) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

18) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

 

5.10.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів;

4) транспортні та інші підприємства – відповідно до вимог цих Правил.

5.10.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.10.6. Мити сміттеєзбірники (крім урн) для побутових відходів. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування у радіусі 1,5 метрів.

5.10.7. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути зі зручним під’їздом для транспорту та відповідати СанПіН 42-128-4690-88.

5.10.8. Громадські туалети повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.10.9. У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, вивозити на встановлені майданчики листя, видалені однолітні рослини, сніг, лід, сміття, відходи.

5.10.10. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньо-квартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки визначені міськвиконкомом;

3) усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

5.10.11. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані навпроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові підприємства, підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.10.12. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.10.13. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

5.10.14. Балансоутримувачі, житлові підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

5.10.15. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

5.10.16. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, полігони), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів.

5.10.17. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.10.18. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, на території міста, на територіях оздоровчого, культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

РОЗДІЛ 6.

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ.

 

6.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об'єктів благоустрою.

6.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають в тому числі і на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

6.1.2. Балансоутримувачів об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

6.1.3. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

6.1.4. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом чи обов'язок з утримання якої закріплено відповідним правочином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

6.1.5. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) або/та брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

6.1.6 У разі доручення утримання об'єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

6.1.7. Громадські туалети, біотуалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись. Біотуалети слід експлуатувати відповідно до затвердженої технічної документації, з використанням відповідних препаратів.

6.1.8. Юридичні та фізичні особи повинні укладати договори на вивіз твердих побутових відходів (рідких нечистот) зі спеціалізованими підприємствами, що мають спеціалізований автотранспорт та своєчасно сплачувати послуги з вивозу і утилізації (знешкодження) твердих побутових відходів (відповідно до договору).

6.1.9. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться спеціалізованими підприємствами за рахунок балансоутримувача (власника) будинків чи квартир відповідно.

6.1.10. Організації що здійснюють ремонтні або/та будівельні роботи повинні мати договір зі спеціалізованим підприємством на видалення будівельних та побутових відходів.

6.1.11. Вивіз твердих побутових відходів на території міста проводиться виключно спеціалізованим автотранспортом.

6.1.12. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на полігоні твердих побутових відходів відповідно до чинного законодавства.

6.1.13. Домовласники приватних будинків повинні заключати договори на вивіз твердих побутових відходів, сплачувати послуги на вивіз відходів, забезпечувати вивіз твердих та рідких побутових відходів.

 

6.2.Вимоги до санітарного очищення.

6.2.1. Прибирання прилеглих і закріплених територій здійснюється кожним суб'єктом благоустрою.

6.2.2. Терміни прибирання можуть установлюватися даними Правилами, цивільно-правовими договорами з балансоутримувачами і власниками територій і об'єктів. У деяких випадках, терміни прибирання можуть установлюватися нормами законодавства України.

6.2.3. Суб'єкти благоустрою забезпечують підготовку твердих побутових відходів до їхнього безпечного вивозу з відповідних територій у терміни і способом, що встановлюються договорами з виконавцем послуг з вивозу відходів.

6.2.4. Місця тимчасового складування відходів утримуються таким чином, щоб забезпечити безпечне їх збереження, зручне завантаження і не допускати поширення відходів на сусідні території.

6.2.5. Власники, балансоутримувачі і користувачі територій зелених насаджень, скверів і куточків відпочинку повинні здійснювати прибирання відходів на цих територіях.

6.2.6. Не допускати нагромадження будівельних відходів на об'єктах будівництва.

6.2.7. Не забруднювати і не захаращувати території міста будівельними матеріалами, конструкціями і відходами. Місце складування будівельних відходів необхідно погоджувати зі КП «Бершадське житлово-комунальне господарство».

6.2.8. Прибирання і вивіз відходів, під час виносної (виїзної) торгівлі і після її закінчення, здійснюється суб'єктом, що здійснював цю торгівлю і за його рахунок.

6.2.9. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної, а при відсутності мережі – в спеціальні резервуари.

6.2.10. Тимчасове складування і видалення відходів повинне здійснюватися способом, визначеним виключно законодавством України. Не залишати відходи на прилеглих територіях, зелених зонах, а також не скидати сміття з балконів і лоджій.

 

6.3. Вимоги до організації безпеки життєдіяльності.

6.3.1. З метою забезпечення життєдіяльності міста і безпеки життя і здоров'я людини – суб'єкти управління благоустрою, з участю відповідних суб'єктів благоустрою, визначають заходи щодо сезонного утримання території міста в тому числі джерел фінансування для їхнього здійснення. Планування сезонного утримання території, забезпечується згідно даних Правил.

6.3.2. Об'єкти міста, що забезпечують його життєдіяльність, утримуються виключно їх балансоутримувачами способом, встановленим законодавством. Кожен суб'єкт, якому стало відомо про ушкодження такого об'єкту чи порушенні його роботи, повинен сповістити балансоутримувача цього об'єкту способом, зазначеним на цьому об'єкті.

6.3.3. Власники, балансоутримувачі і користувачі зобов'язані підтримувати в належному стані відповідні ділянки тротуарів і огорож у межах своєї прилеглої території; виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту відповідних малих архітектурних форм; рекламодавці зобов'язані забезпечувати безпеку своїх рекламо носіїв.

6.3.4. Ремонт і обслуговування наземних і підземних комунікацій, здійснюється винятково їхніми власниками чи уповноваженими ними особами. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками.

6.4. Вимоги до утримання об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності.

6.4.1. Власники (співвласники), балансоутримувачі і користувачі, а також уповноважені ними особи зобов'язані здійснювати заходи щодо утримання своєї власності у належному та естетичному вигляді. У випадку передачі об'єктів власності в розпорядження чи користування іншим особам, у договорі повинні бути передбачені умови виконання Правил благоустрою. У випадку не виконання цієї умови – обов'язок утримання нерухомості залишається за власником.

6.4.2. Встановлення гаражів, кіосків, павільйонів та інших споруджень без відповідних дозволів забороняється.

6.4.3. У випадку утримання на балансі чи користуванні територіями, на яких знаходяться малі архітектурні форми, відповідні суб'єкти благоустрою забезпечують їхній належний і безпечний стан та вживають заходів з попередження їхнього ушкодження за свій рахунок.

6.4.4. Орендодавець (наймодавець) має право встановлювати порядок утримання орендованого майна і прилеглих територій для орендаря (наймача).

6.4.5. У випадку будь-якого ушкодження об'єктів благоустрою, винуватець зобов'язаний виконати всі роботи з відновлення ушкоджених об'єктів благоустрою чи відшкодувати шкоду.

 

6.5. Вимоги до пристосувань благоустрою територій для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

6.5.1. Власники чи їхні уповноважені особи мають право пристосовувати свої території для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Орендарі і користувачі здійснюють це з дозволу власника.

6.5.2. Пристосування територій відбувається за узгодженням з управліннямм архітектури та містобудування Бершадської РДА.

 

6.6. Вимоги до збереження естетичного вигляду міста.

6.6.1. Усі роботи, що пов’язані із зміною зовнішнього вигляду нерухомої власності, що розташована на червоній лінії міста, а також, власності, що забезпечує життєдіяльність міста – повинні передбачати:

1) забезпечення вигляду власності відповідно до основних принципів естетики;

2) безпеку об’єкту власності. Такі роботи підлягають узгодженню з Відділом архітектури та містобудування.

6.6.2. Місце установки і конструкцію малих архітектурних форм, що планується встановлювати на відповідній території, – узгоджується, у порядку встановленому Відділом архітектури. Та містобудування РДА.

6.6.3. Забезпечувати благоустрій балконів, лоджій та інших подібних споруджень таким чином, щоб не захаращувати аварійні виходи і не погіршувати архітектуру фасадів будинків і споруджень.

6.6.4. Службові написи, малюнки на будинках, спорудженнях і павільйонах зупинок міського транспорту – робити виключно у встановленому законом порядку.

6.6.5. Забороняється:

- змінювати зовнішній вигляд фасадів і споруджень без відповідних проектних документів;

- наклеювати афіші, оголошення та інші носії інформації у не встановлених місцях.

 

6.7. Вимоги до утримання й охорони зелених насаджень.

6.7.1.Усі зелені насадження міста, що знаходяться поза приватними володіннями, складають єдиний зелений масив. Утримання зелених насаджень здійснюється їхніми власниками і балансоутримувачами. Порядок їх утримання визначається законодавством України. Користувачі та орендарі виконують свої обов'язки з утримання зелених насаджень відповідно до умов укладених договорів.

6.7.2. Усі роботи, що спрямовані на благоустрій газонів і квітників, повинні бути погоджені з Бершадською міською радою,  власниками і балансоутримувачами території і зелених насаджень. Роботи повинні виконуватися відповідно до умов проектних документів.

6.7.3. Санітарне очищення дерев, які є небезпечними для людини і його нерухомого майна, дерев-сухостоїв, виконується виключно на підставі рішення виконкому Бершадської міської ради. Порушення цієї вимоги спричиняє покладання на винного адміністративної відповідальності і відшкодування шкоди у визначеному законодавством порядку.

6.7.4. Не здійснювати посадку зелених насаджень у місцях, де розташовані підземні комунікації.

6.7.5. Не наближати (не висаджувати і не допускати їх поширення) зелені насадження до споруджень і будинків ближче встановленого Правилами відстані. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з порядком, встановленим нормативно-правовими актами та цими Правилами.

6.7.6. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами та за рахунок цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.7.7. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.7.8. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому законодавством України порядку, за наявністю дозволу (ордеру) .

6.7.9. Проводити видалення амброзії полинолистої з метою не дати їй змоги зацвісти та визріти насінню.

 

6.8. Вимоги до організації земельних робіт.

6.8.1. Земельні роботи виконуються відповідно до проекту (у випадку невеликих обсягів робіт – виконавчої схеми) проведення робіт, що складається суб'єктом благоустрою, що буде проводити земельні роботи і підписується їм же (його уповноваженою особою), затверджується у встановленому законом порядку й узгоджується з зацікавленими особами.

6.8.2. Земельні роботи виконуються згідно з дозволом (ордером) на проведення земляних робіт.

Ведення земельних робіт без дозволу (ордера) на проведення земельних робіт є порушенням цих Правил.

 

6.9. Вимоги організації захисту навколишнього середовища.

6.9.1. Відвід стічних вод виконувати відповідно до норм діючого законодавства України.

6.9.2. При проектуванні, плануванні, організації і ведення будь-яких робіт, усі суб'єкти благоустрою передбачають заходи, що виключають чи зменшують процес утворення пилу, відходів або зменшують територію її поширення.

6.9.3. Не допускати відкачку і витоків води на проїзну частину дороги, газони, квітники, тротуари.

6.9.4. Мийку транспортних засобів і механізмів виконувати в суворій відповідності з нормами екологічного законодавства України.

6.9.5. Забороняється спалювати відходи різного походження.

6.9.6. Не закопувати відходи різного походження у землю.

 

6.10. Вимоги до утримання територій підприємств, організацій, установ і господарських територій підприємців.

6.10.1. Території підприємств, організацій, установ і господарські території підприємців утримуються у відповідності Законом України «Про охорону праці» і вимогами правил пожежної безпеки.

6.10.2. Під господарською територією підприємців розуміється частина території міста Бершадь, що фактично використовується підприємцем для здійснення своєї господарської діяльності відповідно до документів про його державну реєстрацію.

 

6.11. Загальні вимоги до поведінки суб’єктів благоустрою.

6.11.1. Юридичним особам (їх філіям, відділенням), фізичним особам-підприємцям, а також громадянам при утриманні об'єктів благоустрою додержуватися цих Правил.

 

6.12. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.

6.12.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов'язані:

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

2) забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих житлових та нежитлових приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

3) додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час;

4) додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), побутового обслуговування, які розташовані в житлових будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках і в прилеглих житлових приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;

5) вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):

- житлових будинках і прибудинкових територіях;

- лікувальних

- готелях і гуртожитках;

- закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування

- інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

6.12.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

6.12.3. Забороняється:

1) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об'єктах у нічний час з 21.00 до 8.00;

2) проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщеннях, інших захищених об'єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, житлових приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні – впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;

3) встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність – протягом доби;

4) проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з органом СЕС;

5) стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 6.00.

6.12.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) попередження або/та ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста, інших свят відповідно до рішення міської ради, проведення спортивних змагань;

9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з уповноваженим органом місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 7.

ПЕРЕЛІК ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ), ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

 

7.1. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

7.1.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого в установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити або/та звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати вимоги нормативно-правових актів щодо поводження з відходами (складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів);

10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

13) самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

14) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

15) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

16) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

17) самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;

18) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

19) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

20) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

21) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

22) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

23) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

24) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

 

7.2. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів.

7.2.1. Забороняється паління тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди;

2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

3) на стадіонах;

4) у ліфтах;

5) на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих закладів, шкіл,  середніх навчальних закладів;

6) на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля.

7.2.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

 

7.3. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою.

7.3.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

7.3.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

7.3.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

1) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

2) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

7.3.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

7.3.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

7.3.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування загонів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників тощо;

6) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

РОЗДІЛ 8.

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ М.БЕРШАДЬ

 

8.1. Контроль у сфері благоустрою міста Бершадь спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

8.2. Контроль за дотриманням даних Правил здійснюється шляхом адміністративного і суспільного контролю.

8.3. Адміністративний контроль за станом благоустрою міста Бершадь, виконанням цих Правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на Бершадську  міську раду та її виконкомом, виконавчі органи у сфері житлово-комунального господарства, сфері містобудування та архітектури, інспекцію державно-архітектурного контролю, земельні, санітарні, природоохоронні органи, органи торгівлі та побутового обслуговування, відповідні підрозділи МВС України та інші уповноважені органи згідно з законодавством України та актами органів місцевого самоврядування.

Право адміністративного контролю за дотриманням Правил, може бути надано балансоутримувачам об'єктів комунальної форми власності і виконавцям житлово-комунальних послуг.

8.4. Суспільний контроль здійснюється органами самоорганізації населення відповідно до Законів України «Про органи самоорганізації населення» і «Про благоустрій населених пунктів».

РОЗДІЛ 9.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ М. БЕРШАДЬ

 

9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Бершадської міської ради та виконавчого комітету Бершадської міської ради.

9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні Правил благоустрою території міста Бершадь;

5) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

6) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

7) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

8) забрудненні (засміченні) території міста;

9) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.

9.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

9.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане зі значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане з аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

9.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.6. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів або/та Правил благоустрою території міста Бершадь підлягають відшкодуванню у встановленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.7. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем, перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Визначення відновної вартості об'єктів благоустрою здійснюється в порядку, встановленому законом.

9.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

9.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства, норм та правил з питань благоустрою, в тому числі Правил благоустрою території міста Бершадь підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів або шкоди заподіяної довкіллю у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами.

РОЗДІЛ 10

ПОРЯДОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

ТЕРИТОРІЇ МІСТА БЕРШАДЬ ТА ЗАХОДИ З ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

 

10.1. Проект рішення Бершадської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території м. Бершадь» підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає:

- оприлюдненню у газеті „Поштова вулиця”. У випадку виникнення труднощів здійснення публікації – Правила вважаються оприлюдненими, якщо в друкованих засобах масової інформації опублікований перелік доступних місць, де є реальна і фактична можливість безперешкодного доступу для ознайомлення та користування Правилами;

- розміщенню на сайті Бершадської міської ради у мережі Інтернет.

10.2. Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації або/та розміщення у мережі Інтернет до виконавчого комітету Бершадської міської ради за адресою м. Бершадь, Радянська, 23.

 

 

РОЗДІЛ 11

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БЕРШАДЬ

 

11.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Бершадської міської ради.

11.2. Проект рішення Бершадської міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному в розділі 10 цих Правил.

 

 

 


 

 

Стратегія розвитку міста Бершадь з доповненнями

ПРОЕКТ

 

 

 

Бершадська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку

м. Бершадь

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бершадь – 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

Вступ……………………………………………………………………...........…..3

 

Розділ 1

Загальна характеристика міста ………………..………………........3

 

Розділ 2

Стратегічний вибір розвитку міста…...…………………...…….......8

 

Розділ 3

SWOT-аналіз…..…………………………………………………………….......10

 

Розділ 4

основні стратегічні напрямки розвитку,

міста та шляхи їх реалізації……………………………………….….11

 

Розділ 5

Очікувані результати….……………………………….………………….20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Аналіз ситуації щодо сучасного соціально - економічного розвитку міста показав, що назріла необхідність створення нової концепції економічного розвитку через впровадження стратегічного планування як процесу, при якому місто здійснює повний контроль над своїм економічним майбуттям, розробляючи заходи впливу на фактори, які відіграють визначну роль у економічному і соціальному розвитку.

На сьогодні відбулися значні зміни адміністративно-політичних, соціально-економічних, умов функціонування та розвитку міста як єдиного організму, що діє в мінливому середовищі.

Міська влада та територіальна громада міста стикаються з багатьма традиційними та інноваційними проблемами, появою нових завдань, пов’язаних зі зміною ментальності та уявлень мешканців міста щодо сучасної якості життя, формування нових потреб, радикальних змін на вітчизняних та міжнародних ринках. Зазначене обумовлює розробку стратегії розвитку міста на період до 2020 року.

Такий термін стратегічного планування дозволить урахувати довгострокові тенденції та циклічні процеси в економічній та соціальній сферах, більш ефективно формувати середньострокові та щорічні плани соціально-економічного розвитку міста.

 

 

Розділ 1

Загальна характеристика міста

1.1. Географія та природний потенціал.

Місто Бершадь - адміністративний центр району, розташований на південь від обласного центру – м.Вінниця, на відстані 160км, площа земель якого складає понад 1581  гектарів та чисельність населення становить 13,2 тис. чоловік.

В геоморфологічному відношенні територія міста відноситься до центральної підзони Правобережного Лісостепу, де наявність різноманітних форм рельєфу, помірно-континентальний клімат, близьке до норми зволоження, характер грунтотвірних порід і рослинний покрив обумовили розвиток і формування порівняно різноманітного грунтового покриву.      

Місто знаходиться в Південній кліматичній зоні, яка характеризується помірно-континентальним кліматом.

Літні опади, як правило, зливові і часто негативно, а то й згубно впливають на стан інфраструктури міста, особливо дороги, тротуари

Важливим кліматичним показником є температурний режим. Так, весна починається з переходом середньодобової температури повітря через 0ᵒ, в другій декаді березня і продовжується приблизно два місяця.

Початок літа прийнято вважати дату стійкого переходу середньої добової температури через +15ᵒ, яка починається в кінці першої половини травня і продовжується до другої половини вересня.

Осінь починається в половині вересня і закінчується в третій декаді листопада, коли починається перехід добової температури через 0ᵒ. Перехід температури через 0ᵒ в бік зниження дає початок зимі. Зима на території міста мяка , часто з відлигами.  

 

 

 

 1.2. Промисловість

 

Основні промислові підприємства міста, види продукції.

Підприємство

Адреса

Керівник

Характеристика діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА ФАБРИКА «БУЖАНКА»

24400, м.Бершадь, вул.. Червона, 37

Директор – Герасименко Олександр Леонтійович,

Гол. бухгалтер – Козюк Олена Олексіївна

пошив верхнього одягу

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРШАДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

24400, м.Бершадь, вул.. Червоноармійська, 30

Директор – Краснєєв Микола Володимирович,

Гол. економіст – Сиворіг Микола Михайлович

деревина розпиляна, вироби з деревини

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ»

24400, м.Бершадь, вул. 50-річчя Жовтня, 1

Директор – Герасименко Олександр Вячеславович,

В.о. провідного економіста – Лазько Ірина Вікторівна

Слабоалкогольні напої, солод

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКФ СПАЙК»

24400, м.Бершадь, вул.. Пархоменка, 22

Директор – Лехман Олександр Миколайович,

 

Цегла керамічна

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО „АГРОМАШ"

24400, м.Бершадь, вул.. Чкалова, 9

Директор – Окаєвич Анатолій Васильович,

Гол. бухгалтер – Слобода Юрій Філімонович

ремонтує та відновлює двигуни та пускачі до сільськогосподарської техніки, виготовляє сільськогосподарську техніку (борони, вирівнювачі, культиватори), побутові та промислові водонагрівачі

Бершадське місце провадження діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРСПИРТ"

24400, м.Бершадь, вул.. Чкалова, 1

Директор – Бегас

Гол. економіст – Погончик Наталія Борисівна

спирт, концентрат квасного сусла, вуглекислота

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  „БУДМАТЕРІАЛИ”

24400, м.Бершадь, вул.. Леніна, 133

Директор – Бондарчук Анатолій Дмитрович ,

Гол. бухгалтер – Рябчук Олександр Дмитрович

гірнича маса

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"

24400, м.Бершадь, вул.. Червоноармійська, 165

В.О. директора – Тимченко Олександр Ульянович,

Гол. економіст – Заболотна Валентина Борисівна

електричне та електронне устаткування (електрофени, автовентилятори, реле температурні та вказівні, інша низьковольтна апаратура)

 

 

 

 

1.3. Житлово-комунальне господарство:

 

Житлово-комунальне господарство

Адреса

Керівник

Характеристика діяльності

КП «БЕРШАДСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»

24400, м.Бершадь вул. Картвелішвілі, 44

Директор – Трейгер Борис Наумович

Теплопостачання, вивіз ТПВ, благоустрій міста, захоронення громадян

БЕРШАДСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКОНАЛ»

24400, м.Бершадь, вул. Радянська,

Директор – Горбенко Олександр Павлович

Водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

1.4. Мале підприємництво.

Досить серйозною складовою економіки міста є малий та середній бізнес.

За даними моніторингу станом на 1 грудня 2011 року на території міста діє 65 малих підприємств.

Значного розвитку набуло індивідуальне підприємництво. За оперативними даними в місті  нараховується 2350 фізичних осіб – підприємців.

         Підприємства малого та середнього бізнесу функціонують у багатьох галузях господарства: промисловості, торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні та інших.

Вдосконалюється та розвивається торгівельна мережа міста. Торговельні послуги населенню надають 186 закладів,  у тому числі магазинів –159, інших закладів (аптеки, ветаптеки, кіоски) –27.

У місті розвиваються підприємства побуту, послуги побуту населенню надають 53 заклади.  

По місту нараховується 18 закладів ресторанного господарства,  у тому числі 16 кафе, 2 бара  на 1396 посадкових  місця. Діє 2 ринки, на яких обладнано 1149 торгових місць.

 

 

1.5. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2012

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

2

255 

638

комунальна

в т.ч.

 

 

 

 

- поліклінік

 

 

 

комунальна

лікарень

2

255

638

комунальна

амбулаторій

1

 

62

 

диспансери

-

 

 

 

- аптека

12

 

24

приватна

 

1.6. Освіта

Освіту міста представляють три загальноосвітні середні школи, три дошкільних заклади, професійно-технічна школа, Бершадська дитяча музична школа, дитячо-юнацька спортивна школа, Бершадський медичний коледж.

В галузі освіти приділялася значна увага доступності дошкільного виховання. У місті дошкільною освітою охоплено 67% дітей віком від 1 до 6 років. Міською радою максимально підтримується діяльність дошкільних установ. На території міста діє 3 школи, в яких  навчається 1518 учнів. Підготовку кваліфікованих робітників забезпечує професійно-технічна школа, контингент якої складає 125 учні. В місті функціонує Бершадський медичний коледж, освіту в якому здобувають 472 студентів із різних областей України. В Бершадській дитячій музичній школі велика увага приділяється залученню обдарованих дітей до навчання, розкриття їх талантів та їх розвитку

 

1.7. Транспортні комунікації

Загальний обсяг вулично-дорожньої мережі 51,3 км, в тому числі з асфальтно-бетонним покриттям 21,8 км, з твердим покриттям (бруківка) 2,7 км, насипні 19 км, грунтові 7,8 км, підлягають реконструкції або капремонту 0,8 км.

По місту є автобусні сполучення з обласними центрами: Вінниця, Одеса, Київ.

 

1.8. Телекомунікаційні системи

Телекомунікаційні послуги для міста надає ПАТ «Укртелеком». Всього користувачів інтернетом - 1030, користувачів телефонного звязку – 4470.

 

1.9. Фінансово – кредитна система

В місті здійснюють діяльність філії 11 банків: «Приватбанку», «Аваль», «Ощадбанку», «ВТБ», «Укрсоцбанку», «Укрсиббанку», банку «Хрещатик», «Надра», «Укргазбанку», «Київська Русь», «Міжнародного інвестиційного банку» .

 

1.10. Культура та дозвілля

До сфери культури  міста відносяться міський будинок культури, районний будинок культури, дитяча бібліотека,будинок дитячої иворчості.

Цікаво та змістовно  проходили  соціокультурні і мистецькі акції до Дня Захисника Вітчизни, до Дня  Конституції України, до Дня Державного прапора, до Дня Незалежності України, Дня молоді, свято Івана Купала тощо.

Діє центр відпочинку дозвілля для молоді в районному будинку культури.

На території міста функціонують  бібліотечні установи.Міська дитяча бібліотека забезпечує потреби в інформації та спілкуванні, залучає до культури та читання.

 

1.11. Ринок праці

Cитуація на ринку праці характеризується збільшенням загальної  чисельності незайнятого населення на зареєстрованому ринку праці. Так станом на 01.01.2012 на обліку громадян, не зайнятих трудовою діяльністю перебуває 136 громадян, з них 76 жінок та 50 молоді у віці до 35 років.

Забезпечено належний соціальний захист незайнятого населення і безробітних шляхом надання соціальних послуг районним центром зайнятості.

 

1.12. Ціни на електроенергію

Для населення, підприємств, установ та організацій  міста тарифи на електроенергію доводяться щомісяця, згідно тарифу, який встановлює НКРЕ України.

 

1.13 Водопостачання та каналізація

Водопостачання та водовідведення здійснює Бершадське міське комунальне підприємство “Водоканал”.

Довжина водопровідних мереж міста складає - 23,1 км, підлягають заміні - 3,4 км, кількість споживачів – 2849. Довжина каналізаційних мереж – 12,0 км, підлягають заміні – 3,7 км, також по місту всього 536 криниці, з них загального користування 10, необхідно чистити 4 криниці.

 Станом на 01.01.2012 тарифи на водопостачання складають:

-                      для населення  4,00 грн. за 1 кубічний метр;

-                      для бюджетних установ та населення без лічильників – 20,28 грн. за 1 кубічний метр;

Станом на 01.01.2012 тарифи на водовідведення складають:

-                      для населення – 10,00 грн. за 1 кубічний метр;

-                      для бюджетних установ – 28,82 грн. за 1 кубічний метр;

 

 

1.14. Ринок житла

Міське комунальне підприємство КП «Бершадське житлово-комунальне господарство»  обслуговує 87 будинки загальною площею 66,2 тис. кв. метрів,  з кількістю квартир – 1462.

Станом на 01.01.2012 на обліку громадян, які перебувають в черзі на отримання житлових приміщень знаходиться 234 особи.

 

 

1.15. Фізична культура і спорт

Одним із напрямків роботи виконавчого комітету міської ради є вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах.

Постійно проводиться робота по стабілізації та покращенню стану фізкультурно-спортивної та масово-оздоровчої роботи.

В місті працює  дві ДЮСШ в яких займається 282 учні, що відвідують секції з греко-римської  боротьби, футболу.

З метою покращення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи та проживання громадян, в місцях масового відпочинку міського населення було організовано низку спортивних змагань.                       

Підтримуються в належному санітарно-технічному стані спортивні споруди та майданчики.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Стратегічний вибір

Стратегічне бачення розвитку міста

Стратегічним баченням міста у майбутньому є:

«Бершадь - екологічно чисте українське місто стабільного економічного розвитку, сталого добробуту та правопорядку»

 Для досягнення стратегічного бачення необхідне впровадження наступних заходів з основних стратегічних напрямків розвитку міста:

1. Розвиток промислового потенціалу міста, транспорту та зв’язку:

·сприяння розвитку діючих і відновлення роботи неефективно працюючих промислових підприємств міста та створення нових екологічно чистих підприємств;

·перегляд нормативно-грошової оцінки та проведення інвентаризації землі;

·затвердження генерального плану міста

·повне задоволення мешканців міста в сучасних якісних комунальних та побутових послугах;

·оптимізація міської мережі пасажирських автоперевезень та підвищення якості надання послуг по автоперевезенню.

2. Розвиток малого і середнього бізнесу, сфери платних послуг і торгівлі:

·впорядкування ринкової торгівлі, перетворення ринків на сучасні торговельні комплекси із наданням різноманітних послуг;

·в рамках діючого законодавства покращення місцевих умов для стимулювання та розвитку малого та середнього бізнесу;

·розширення сфери побутового обслуговування населення;

·будівництво сучасного ринку.

3. Розвиток освіти, культури та спорту:

·покращення матеріального та фінансового стану закладів освіти;

·залучення громади міста до підвищення рівня правопорядку в місті;

·спільно з правоохоронними органами та громадою забезпечення бездоганного правопорядку і надійної безпеки жителів міста;

·розвиток всіх видів спорту в місті та підвищення масовості зайняття спортом населення міста;

·розвиток та переоснащення спортивних споруд міста до сучасних вимог;

·приведення матеріально-технічного стану закладів культури до сучасних вимог та розширення напрямків роботи з метою залучення більш широкого кола громадян;

4. Розвиток та реформування житлово-комунального господарства міста:

·приведення якості доріг, тротуарів та проїздів міста до діючих стандартних вимог;

·реформування ЖКГ з метою підвищення якості комунальних послуг;

·впровадження програми енергозбереження на підприємствах та установах міста;

·капітальний ремонт житлового фонду;

·реконструкція водопровідних магістральних мереж;

·реконструкція очисних мереж каналізації;

·капітальний ремонт доріг;

·капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення;

·участь в конкурсах розвитку територіальної громади.

 

Розділ 3.

SWOT-аналіз

Вислів SWOT складено із початкових літер англійських слів –Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT-аналіз – визначення сильних і слабких сторін, можливостей і потенційних загроз розвитку міста, тобто:

·          Strengths – сильні сторони – це ресурси, здатності, внутрішні обставини чи ситуації, які сприяють діяльності чи розвитку організації в потрібному напрямку;

·          Weaknesses – слабкі сторони – це недостатня якість чи відсутність відповідних матеріальних або нематеріальних ресурсів, внутрішні фактори, обставини чи ситуації, які негативно впливають на діяльність чи розвиток організації в потрібному напрямку;

·          Opportunities – зовнішні можливості – це додаткові, пов’язані з зовнішніми обставинами та існуючі незалежно від діяльності організації шанси, використання яких може позитивно впливати на діяльність і розвиток організації в потрібному аспекті;

·          Threats – зовнішні загрози – це небезпеки й перешкоди зовнішнього оточення, які мають негативний вплив і можуть заважати діяльності чи розвитку організації в потрібному напрямку;

 

Сильні сторони

1.     Наявність вільних трудових ресурсів;

2.     Наявність вільних виробничих площ;

3.     Високій рівень розвитку приватного підприємництва;

4.     Наявність можливостей для розвитку інфраструктури;

5.      Багатофункціональність міста.

Слабкі сторони

1.     Старіння трудових ресурсів, нестача молодих фахівців з вищою освітою;

2.     Незадовільний стан інженерних мереж;

3.     Незадовільний стан автомобільних шляхів;

4.     Значний спад промислового виробництва, застарілість і високий рівень зносу промислового обладнання;

5.     Складна демографічна ситуація;

6.     Застаріла комунальна інфраструктура, зношеність основних фондів.

Зовнішні можливості

1.     Організаційні заходи міської влади щодо покращення соціально-економічної ситуації у місті;

2.     Розвиток інфраструктури сфери послуг на основі підприємств малого та середнього бізнесу;

3.     Компактність, багатофункціональність, вигідні пропорції міста;.

Фактори, що загрожують розвитку міста

1.     Погіршення демографічної ситуації, зменшення (відтік) населення;

2.     Наявність ветхого житлового фонду;

3.     Скрутне становище житлово-комунального господарства;

 

 

 

Розділ 4.

Основні стратегічні напрямки розвитку міста та шляхи їх реалізації

 

Для досягнення мети та поставлених цілей і завдань у Стратегії визначено пріоритетні напрямки розвитку міста до 2020 року:

В соціально - гуманітарній сфері:

1. гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення міста;

2. подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;

3. сприяння повній, продуктивній зайнятості населення;

4. збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва, розвиток туристично-рекреаційної сфери;

5. реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту;

6. підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

В сфері економіки:

1. співпраця з промисловими підприємствами з метою насичення місцевого ринку промисловими товарами;

2. впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення міста;

3. подальше формування позитивного інвестиційного іміджу м. Бершадь;

4. здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування;

5. створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу;

6. розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни;

7. розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури міста;

В сфері екологічного захисту та техногенної безпеки:

1. забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу міста;

2. реалізація державної політики у сфері захисту населення і території м. Бершадь від можливих надзвичайних ситуацій.

В сфері розвитку громадянського суспільства:

1. підвищення якості управління, прозорості, відкритості в діяльності міської ради;

2. реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї;

3. зміцнення законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян;

4.участь у  розробці програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за рахунок обласного, районного і державного бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі.

 

 

 

 

модель стратегії розвитку міста Бершадь

Розвиток промислового потенціала міста

Реформування житлово-комунального господарства

Ефективне використання земельних ресурсів

Сприяння розвитку діючих підприємств

Придбання комунальної техніки

Перегляд нормативно- грошової оцінки земель

Сприяння в створені нових підприємств

Створення ОСББ

Проведення інвентарізації земель

Участь у відновлені роботи неефективних підприємств

Розвиток інфраструктури міста

Затвердження генерального плану міста

Створення нових робочих місць

Капітальний ремонт житлового фонду

Виготовлення правовстановчих документів по формуванню нових меж території міста 

 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

Продаж права оренди земельних  ділянок через аукціон.

 

Капітальний ремонт доріг

 

 

Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення

 

 

Капітальний ремонт тепломереж

 

 

Заходи з енергозбереження

Благоустрій міста

Часткова заміна деревяних віконних блоків на пластикові

Стрижка газонів, обрізання дерев

Заміна простих ламп та світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі

Упорядкування території кладовища

Заміна непридатних для використання дверних та віконних блоків у підїздах багатоквартирних житлових будинків

Озеленення міста

Утеплення вікон та дверей, перевірка опалювальної системи бюджетних установ та її підготовка до опалювального періоду

Благоустрій скверу та парку

Встановлення перетворювачів частоти на глибинний і живильний насоси на центральній котельні

Забезпечення зовнішнього освітлення

Встановлення діодних мостів на освітлення підїздів та підвалів багатоповерхових житлових будинків

Вивіз ТПВ

Очистка труб теплообмінників від накипу на центральній міській котельні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки розвитку міста

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Результати впровадження

1

Ремонт та утримання водо каналізаційної мережі міста (район цукрозаводу)

2012

2013

2014

2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води

2

Реконструкція водопроводу по вул. Будкевича

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

3

Реконструкція водопроводу по вул. Миру

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

4

Реконструкція водопроводу по вул. Жовтнева

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

5

Реконструкція водопроводу по вул. Леніна, пров.1-го Травня, вул. 1-го Травня

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

6

Реконструкція водопроводу по вул. 50р. СРСР, вул. Польова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

7

Реконструкція водопроводу по вул. Котовського, вул.Садова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

8

Реконструкція водопроводу по вул. Тімірязєва, вул. Ворошилова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

9

Реконструкція водопроводу по вул. Матросова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

10

Будівництво водопроводу для водопостачання району «Берладинський»

2012-2016

Забезпечення питною водою нового мікрорайону

11

Ремонт водопровідних башт вул. Шевченка, вул.Черняховського

2012-2015

Покращення водопостачання

12

Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1до КНС №2

2012-2015

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

13

Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №2 до ОСК МКК

2012-2015

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

14

Будівництво очисних споруд каналізації

2012-2016

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

15

Реконструкція самотічного каналізаційного колектора по вул. Радянська

2018

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

16

Реконструкція водопроводу по вул. Шевченка

2019

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

17

Реконструкція водопроводу ВНС – Шевченка – Польова – І.Франка

2012-2020

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

18

Реконструкція водопроводу по вул. 50р. Жовтня

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

19

Капітальний ремонт житлового фонду

2012-2015

Покращить стан житлового фонду, поліпшить умови проживання громадян

20

Впорядкування доріг, поточний ремонт та утримання вулиць

2012-2020

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

21

Капітальний ремонт дорожнього покриття  та тротуарів

2012-2020

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

22

Благоустрій міста

2012-2020

Забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби та створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

23

Знешкодження бродячих собак

2012-2020

Покращення безпеки населення

24

Упорядкування території кладовища

2012-2020

Покращення умов надання ритуальних послуг громадянам міста

25

Стрижка газонів, обрізання дерев

2012-2020

Покращення естетичного вигляду міста та покращення екології міста

26

Хлорування міських криниць

2012-2020

Забезпечення населення міста чистою водою

27

Благоустрій скверу та парку

2012-2020

Покращення естетичного вигляду міста та покращення екології міста

28

Захоронення бездомних громадян міста

2012-2020

Надання ритуальних послуг

29

Надання субсидії на покриття видатків по різниці в тарифах на теплопостачання, що надається населенню

2012-2020

Покращення надання соціальних послуг

30

Надання фінансової підтримки КП «Бершадське ЖКГ» на придбання вугілля та інші цілі

2012-2020

Покращення в забезпеченні населення міста теплом та іншими видами послуг

31

Реконструкція існуючих артсвердловин, прочистка артсвердловин, улаштування павільйонів над артсвердловинами

2012-2020

Підвищення надійності водопостачання, зменшення впливу атмосфери на артсвердловини

32

Заміна котла КЕ-1014 на центральній котельні міста

2012-2015

Збільшення обсягів виробництва теплової енергії. Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення.

33

Реконструкція котельні №2 на території Бершадської ЦРЛ з установкою двох нових котлів на твердому паливі

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

34

Заміна малоефективних котлів НИИСТУ-5 на котельні по вул. Радянська

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

35

Реконструкція тепломережі міста

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

36

Перевід багатоквартирних житлових будинків на електроопалення по вул. Будкевича та вул. Шевченка

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

37

Капітальний ремонт будинків по вул. Ленніа,19, вул. Радянська, 1

2012

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

38

Капітальний ремонт будинків по вул. Шевченка, 15, вул. 50р.ВЛКСМ, 34

2013

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

39

Капітальний ремонт будинків по вул. 50р.ВЛКСМ,32, вул. 50Рвлксм,3

2014

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

40

Капітальний ремонт будинків по вул. 50р.ВЛКСМ, 5, вул.50Рвлксм,9

2015

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

41

Капітальний ремонт будинків по вул. Чайковського, 2, вул. Чайковського, 4

2016

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

42

Капітальний ремонт будинків по вул. Чайковського, 6, вул. Чайковського, 8

2017

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

43

Капітальний ремонт будинків по вул. Чайковського, 9, вул. Радянська, 7

2018

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

44

Капітальний ремонт будинків по вул. Радянська, 9, вул. Червоноармійська, 28

2019

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

45

Капітальний ремонт будинків по вул. Червоноармійська, 26, вул. Якіра, 2

2020

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

46

Будівництво ринку

2012-2015

Очистка вулиці Леніна від створеного стихійного ринку

47

Будівництво водозабору по вул. Будкевича

2012-2016

Покращення водопостачання міста

48

Озеленення міста

2012-2020

Покращення естетичного вигляду міста та покращення екології міста

49

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Миколаєнка, вул.Матросова

2012

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

50

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Будкевича, вул.Червона

2013

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

51

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Транспортна, вул.Матросова, вул.Жовтнеа, вул.Інтернаціонална

2014

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

52

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Леніна, вул.1 Травня

2015

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

53

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул. 8 Березня, пров.8Березня

2016

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

54

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Тітова

2017

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

55

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Гагаріна, вул.К.Маркса

2018

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

56

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Поповича

2019

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

57

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція доріг по вул.Терешкової

2020

Приведення дорожнього покриття вулиць до стандартних вимог

58

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по вул.Коцюбинського, вул.Червоноармійська, вул.50р. Жовтня

2012

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

59

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по вул.Чкалова, вул.1 Травня

2013

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

60

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по вул.Інтернаціонална, вул.Ленніа

2014

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

61

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по вул.Якіра, вул.Картвелішвілі

2015

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

62

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по пров.Черняховського

2016

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

63

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по  вул.Будкевича

2017

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

64

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по  вул.Червоноармійська

2018

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

65

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по  вул.50 р. Жовтня

2019

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

66

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція тротуарів по  вул. І.Франка, вул. Щорса

2020

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

67

Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС №1 «Бирлівка» до ГРП-3 в м.Бершадь

2012-2015

Підвищення рівня життя населення, прискорення темпів соціально – економічного  розвитку населеного пункту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.

Очікувані результати

Поступовий розвиток завжди пов’язаний з прагненням людини підвищити якість власного життя завдяки приєднанню до суспільних благ, які забезпечують міста: цивілізовані умови життя, освіта, медичне обслуговування, культура й розваги, розвинута торгівля, транспортна інфраструктура тощо. Стратегія розвитку міста має своєю головною метою задоволення інтересів членів територіальної громади та постійне поліпшення умов проживання в місті.

У результаті реалізації намічених пріоритетів розвитку м.Бершадь очікується:

·                   досягнення стабілізації чисельності мешканців міста, в тому числі за рахунок підтримки здоров’я населення й зменшення тиску соціальних хвороб, збільшення середньої тривалості життя за рахунок підвищення показників рівня і якості життя городян;

·                   забезпечення стабільного розвитку економіки міста та наповнення міського бюджету за рахунок подальшого створення якісно нових  робочих місць;

·                   зростання доходів населення міста (за рахунок росту заробітної плати та соціальних виплат);

·                   зниження рівня безробіття шляхом відновлення роботи неефективно працюючих та створення нових підприємств;

·                   зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів;

·                   поліпшення інфраструктури міста за рахунок розширення мережі пасажирських перевезень та підвищення якості надання послуг по перевезенню;

·                   будівництво (реконструкція) мереж енергопостачання, водопостачання та водовідведення, доріг;

·                   покращення місцевих умов для стимулювання та розвитку малого та середнього бізнесу;

·                   реформування житлово-комунального господарства з метою підвищення якості комунальних послуг;

·                   забезпечення прозорості діяльності міської влади;

·                   створення демократичних традицій у взаємодії влади і громади з питань управління містом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                       М.І.Кольченко

Проект рішення Про програму соціально економічного і культурного розвитку міста Бершадь на 2012 рік

 

УКРАЇНА

                                                       БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                  ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 сесія 6 скликання

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                  (проект)

 

Про  програму  соціально - економічного і

культурного розвитку м. Бершадь

на 2012 рік.

 

     Відповідно п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити  програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Бершадь на

2012 рік (додається).

2.Відділам міської ради та спеціалістам неухильно дотримуватись виконання передбачених у Програмі заходів.

3.Дане рішення опублікувати на сайті Бершадської міської ради та в газеті «Поштова вулиця»

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.

 

 

     Міський  голова                                                       М.Кольченко

 

 

 

           

 

УКРАЇНА1

Стратегія розвитку м.Бершадь до 2020 року.

ПРОЕКТ

 

 

 

Бершадська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку

м. Бершадь

до 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бершадь – 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

Вступ……………………………………………………………………...........…..3

 

Розділ 1

Загальна характеристика міста ………………..………………........3

 

Розділ 2

Стратегічний вибір розвитку міста…...…………………...…….......8

 

Розділ 3

SWOT-аналіз…..…………………………………………………………….......10

 

Розділ 4

основні стратегічні напрямки розвитку,

міста та шляхи їх реалізації……………………………………….….11

 

Розділ 5

Очікувані результати….……………………………….………………….20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Аналіз ситуації щодо сучасного соціально - економічного розвитку міста показав, що назріла необхідність створення нової концепції економічного розвитку через впровадження стратегічного планування як процесу, при якому місто здійснює повний контроль над своїм економічним майбуттям, розробляючи заходи впливу на фактори, які відіграють визначну роль у економічному і соціальному розвитку.

На сьогодні відбулися значні зміни адміністративно-політичних, соціально-економічних, умов функціонування та розвитку міста як єдиного організму, що діє в мінливому середовищі.

Міська влада та територіальна громада міста стикаються з багатьма традиційними та інноваційними проблемами, появою нових завдань, пов’язаних зі зміною ментальності та уявлень мешканців міста щодо сучасної якості життя, формування нових потреб, радикальних змін на вітчизняних та міжнародних ринках. Зазначене обумовлює розробку стратегії розвитку міста на період до 2020 року.

Такий термін стратегічного планування дозволить урахувати довгострокові тенденції та циклічні процеси в економічній та соціальній сферах, більш ефективно формувати середньострокові та щорічні плани соціально-економічного розвитку міста.

 

 

Розділ 1

Загальна характеристика міста

1.1. Географія та природний потенціал.

Місто Бершадь - адміністративний центр району, розташований на південь від обласного центру – м.Вінниця, на відстані 160км, площа земель якого складає понад 1581  гектарів та чисельність населення становить 13,2 тис. чоловік.

В геоморфологічному відношенні територія міста відноситься до центральної підзони Правобережного Лісостепу, де наявність різноманітних форм рельєфу, помірно-континентальний клімат, близьке до норми зволоження, характер грунтотвірних порід і рослинний покрив обумовили розвиток і формування порівняно різноманітного грунтового покриву.      

Місто знаходиться в Південній кліматичній зоні, яка характеризується помірно-континентальним кліматом.

Літні опади, як правило, зливові і часто негативно, а то й згубно впливають на стан інфраструктури міста, особливо дороги, тротуари

Важливим кліматичним показником є температурний режим. Так, весна починається з переходом середньодобової температури повітря через 0ᵒ, в другій декаді березня і продовжується приблизно два місяця.

Початок літа прийнято вважати дату стійкого переходу середньої добової температури через +15ᵒ, яка починається в кінці першої половини травня і продовжується до другої половини вересня.

Осінь починається в половині вересня і закінчується в третій декаді листопада, коли починається перехід добової температури через 0ᵒ. Перехід температури через 0ᵒ в бік зниження дає початок зимі. Зима на території міста мяка , часто з відлигами.  

 

 

 

 1.2. Промисловість

 

Основні промислові підприємства міста, види продукції.

Підприємство

Адреса

Керівник

Характеристика діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА ФАБРИКА «БУЖАНКА»

24400, м.Бершадь, вул.. Червона, 37

Директор – Герасименко Олександр Леонтійович,

Гол. бухгалтер – Козюк Олена Олексіївна

пошив верхнього одягу

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРШАДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

24400, м.Бершадь, вул.. Червоноармійська, 30

Директор – Краснєєв Микола Володимирович,

Гол. економіст – Сиворіг Микола Михайлович

деревина розпиляна, вироби з деревини

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ КОМБІНАТ»

24400, м.Бершадь, вул. 50-річчя Жовтня, 1

Директор – Герасименко Олександр Вячеславович,

В.о. провідного економіста – Лазько Ірина Вікторівна

Слабоалкогольні напої, солод

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКФ СПАЙК»

24400, м.Бершадь, вул.. Пархоменка, 22

Директор – Лехман Олександр Миколайович,

 

Цегла керамічна

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО „АГРОМАШ"

24400, м.Бершадь, вул.. Чкалова, 9

Директор – Окаєвич Анатолій Васильович,

Гол. бухгалтер – Слобода Юрій Філімонович

ремонтує та відновлює двигуни та пускачі до сільськогосподарської техніки, виготовляє сільськогосподарську техніку (борони, вирівнювачі, культиватори), побутові та промислові водонагрівачі

Бершадське місце провадження діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРСПИРТ"

24400, м.Бершадь, вул.. Чкалова, 1

Директор – Бегас

Гол. економіст – Погончик Наталія Борисівна

спирт, концентрат квасного сусла, вуглекислота

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  „БУДМАТЕРІАЛИ”

24400, м.Бершадь, вул.. Леніна, 133

Директор – Бондарчук Анатолій Дмитрович ,

Гол. бухгалтер – Рябчук Олександр Дмитрович

гірнича маса

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"

24400, м.Бершадь, вул.. Червоноармійська, 165

В.О. директора – Тимченко Олександр Ульянович,

Гол. економіст – Заболотна Валентина Борисівна

електричне та електронне устаткування (електрофени, автовентилятори, реле температурні та вказівні, інша низьковольтна апаратура)

 

 

 

 

1.3. Житлово-комунальне господарство:

 

Житлово-комунальне господарство

Адреса

Керівник

Характеристика діяльності

КП «БЕРШАДСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»

24400, м.Бершадь вул. Картвелішвілі, 44

Директор – Трейгер Борис Наумович

Теплопостачання, вивіз ТПВ, благоустрій міста, захоронення громадян

БЕРШАДСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКОНАЛ»

24400, м.Бершадь, вул. Радянська,

Директор – Горбенко Олександр Павлович

Водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

1.4. Мале підприємництво.

Досить серйозною складовою економіки міста є малий та середній бізнес.

За даними моніторингу станом на 1 грудня 2011 року на території міста діє 65 малих підприємств.

Значного розвитку набуло індивідуальне підприємництво. За оперативними даними в місті  нараховується 2350 фізичних осіб – підприємців.

         Підприємства малого та середнього бізнесу функціонують у багатьох галузях господарства: промисловості, торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні та інших.

Вдосконалюється та розвивається торгівельна мережа міста. Торговельні послуги населенню надають 186 закладів,  у тому числі магазинів –159, інших закладів (аптеки, ветаптеки, кіоски) –27.

У місті розвиваються підприємства побуту, послуги побуту населенню надають 53 заклади.  

По місту нараховується 18 закладів ресторанного господарства,  у тому числі 16 кафе, 2 бара  на 1396 посадкових  місця. Діє 2 ринки, на яких обладнано 1149 торгових місць.

 

 

1.5. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2012

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

2

255 

638

комунальна

в т.ч.

 

 

 

 

- поліклінік

 

 

 

комунальна

лікарень

2

255

638

комунальна

амбулаторій

1

 

62

 

диспансери

-

 

 

 

- аптека

12

 

24

приватна

 

1.6. Освіта

Освіту міста представляють три загальноосвітні середні школи, три дошкільних заклади, професійно-технічна школа, Бершадська дитяча музична школа, дитячо-юнацька спортивна школа, Бершадський медичний коледж.

В галузі освіти приділялася значна увага доступності дошкільного виховання. У місті дошкільною освітою охоплено 67% дітей віком від 1 до 6 років. Міською радою максимально підтримується діяльність дошкільних установ. На території міста діє 3 школи, в яких  навчається 1518 учнів. Підготовку кваліфікованих робітників забезпечує професійно-технічна школа, контингент якої складає 125 учні. В місті функціонує Бершадський медичний коледж, освіту в якому здобувають 472 студентів із різних областей України. В Бершадській дитячій музичній школі велика увага приділяється залученню обдарованих дітей до навчання, розкриття їх талантів та їх розвитку

 

1.7. Транспортні комунікації

Загальний обсяг вулично-дорожньої мережі 51,3 км, в тому числі з асфальтно-бетонним покриттям 21,8 км, з твердим покриттям (бруківка) 2,7 км, насипні 19 км, грунтові 7,8 км, підлягають реконструкції або капремонту 0,8 км.

По місту є автобусні сполучення з обласними центрами: Вінниця, Одеса, Київ.

 

1.8. Телекомунікаційні системи

Телекомунікаційні послуги для міста надає ПАТ «Укртелеком». Всього користувачів інтернетом - 1030, користувачів телефонного звязку – 4470.

 

1.9. Фінансово – кредитна система

В місті здійснюють діяльність філії 11 банків: «Приватбанку», «Аваль», «Ощадбанку», «ВТБ», «Укрсоцбанку», «Укрсиббанку», банку «Хрещатик», «Надра», «Укргазбанку», «Київська Русь», «Міжнародного інвестиційного банку» .

 

1.10. Культура та дозвілля

До сфери культури  міста відносяться міський будинок культури, районний будинок культури, дитяча бібліотека,будинок дитячої иворчості.

Цікаво та змістовно  проходили  соціокультурні і мистецькі акції до Дня Захисника Вітчизни, до Дня  Конституції України, до Дня Державного прапора, до Дня Незалежності України, Дня молоді, свято Івана Купала тощо.

Діє центр відпочинку дозвілля для молоді в районному будинку культури.

На території міста функціонують  бібліотечні установи.Міська дитяча бібліотека забезпечує потреби в інформації та спілкуванні, залучає до культури та читання.

 

1.11. Ринок праці

Cитуація на ринку праці характеризується збільшенням загальної  чисельності незайнятого населення на зареєстрованому ринку праці. Так станом на 01.01.2012 на обліку громадян, не зайнятих трудовою діяльністю перебуває 136 громадян, з них 76 жінок та 50 молоді у віці до 35 років.

Забезпечено належний соціальний захист незайнятого населення і безробітних шляхом надання соціальних послуг районним центром зайнятості.

 

1.12. Ціни на електроенергію

Для населення, підприємств, установ та організацій  міста тарифи на електроенергію доводяться щомісяця, згідно тарифу, який встановлює НКРЕ України.

 

1.13 Водопостачання та каналізація

Водопостачання та водовідведення здійснює Бершадське міське комунальне підприємство “Водоканал”.

Довжина водопровідних мереж міста складає - 23,1 км, підлягають заміні - 3,4 км, кількість споживачів – 2849. Довжина каналізаційних мереж – 12,0 км, підлягають заміні – 3,7 км, також по місту всього 536 криниці, з них загального користування 10, необхідно чистити 4 криниці.

 Станом на 01.01.2012 тарифи на водопостачання складають:

-                      для населення  4,00 грн. за 1 кубічний метр;

-                      для бюджетних установ та населення без лічильників – 20,28 грн. за 1 кубічний метр;

Станом на 01.01.2012 тарифи на водовідведення складають:

-                      для населення – 10,00 грн. за 1 кубічний метр;

-                      для бюджетних установ – 28,82 грн. за 1 кубічний метр;

 

 

1.14. Ринок житла

Міське комунальне підприємство КП «Бершадське житлово-комунальне господарство»  обслуговує 87 будинки загальною площею 66,2 тис. кв. метрів,  з кількістю квартир – 1462.

Станом на 01.01.2012 на обліку громадян, які перебувають в черзі на отримання житлових приміщень знаходиться 234 особи.

 

 

1.15. Фізична культура і спорт

Одним із напрямків роботи виконавчого комітету міської ради є вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах.

Постійно проводиться робота по стабілізації та покращенню стану фізкультурно-спортивної та масово-оздоровчої роботи.

В місті працює  дві ДЮСШ в яких займається 282 учні, що відвідують секції з греко-римської  боротьби, футболу.

З метою покращення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи та проживання громадян, в місцях масового відпочинку міського населення було організовано низку спортивних змагань.                       

Підтримуються в належному санітарно-технічному стані спортивні споруди та майданчики.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

Стратегічний вибір

Стратегічне бачення розвитку міста

Стратегічним баченням міста у майбутньому є:

«Бершадь - екологічно чисте українське місто стабільного економічного розвитку, сталого добробуту та правопорядку»

 Для досягнення стратегічного бачення необхідне впровадження наступних заходів з основних стратегічних напрямків розвитку міста:

1. Розвиток промислового потенціалу міста, транспорту та зв’язку:

·сприяння розвитку діючих і відновлення роботи неефективно працюючих промислових підприємств міста та створення нових екологічно чистих підприємств;

·перегляд нормативно-грошової оцінки та проведення інвентаризації землі;

·затвердження генерального плану міста

·повне задоволення мешканців міста в сучасних якісних комунальних та побутових послугах;

·оптимізація міської мережі пасажирських автоперевезень та підвищення якості надання послуг по автоперевезенню.

2. Розвиток малого і середнього бізнесу, сфери платних послуг і торгівлі:

·впорядкування ринкової торгівлі, перетворення ринків на сучасні торговельні комплекси із наданням різноманітних послуг;

·в рамках діючого законодавства покращення місцевих умов для стимулювання та розвитку малого та середнього бізнесу;

·розширення сфери побутового обслуговування населення;

·будівництво сучасного ринку.

3. Розвиток освіти, культури та спорту:

·покращення матеріального та фінансового стану закладів освіти;

·залучення громади міста до підвищення рівня правопорядку в місті;

·спільно з правоохоронними органами та громадою забезпечення бездоганного правопорядку і надійної безпеки жителів міста;

·розвиток всіх видів спорту в місті та підвищення масовості зайняття спортом населення міста;

·розвиток та переоснащення спортивних споруд міста до сучасних вимог;

·приведення матеріально-технічного стану закладів культури до сучасних вимог та розширення напрямків роботи з метою залучення більш широкого кола громадян;

4. Розвиток та реформування житлово-комунального господарства міста:

·приведення якості доріг, тротуарів та проїздів міста до діючих стандартних вимог;

·реформування ЖКГ з метою підвищення якості комунальних послуг;

·впровадження програми енергозбереження на підприємствах та установах міста;

·капітальний ремонт житлового фонду;

·реконструкція водопровідних магістральних мереж;

·реконструкція очисних мереж каналізації;

·капітальний ремонт доріг;

·капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення;

·участь в конкурсах розвитку територіальної громади.

 

Розділ 3.

SWOT-аналіз

Вислів SWOT складено із початкових літер англійських слів –Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT-аналіз – визначення сильних і слабких сторін, можливостей і потенційних загроз розвитку міста, тобто:

·          Strengths – сильні сторони – це ресурси, здатності, внутрішні обставини чи ситуації, які сприяють діяльності чи розвитку організації в потрібному напрямку;

·          Weaknesses – слабкі сторони – це недостатня якість чи відсутність відповідних матеріальних або нематеріальних ресурсів, внутрішні фактори, обставини чи ситуації, які негативно впливають на діяльність чи розвиток організації в потрібному напрямку;

·          Opportunities – зовнішні можливості – це додаткові, пов’язані з зовнішніми обставинами та існуючі незалежно від діяльності організації шанси, використання яких може позитивно впливати на діяльність і розвиток організації в потрібному аспекті;

·          Threats – зовнішні загрози – це небезпеки й перешкоди зовнішнього оточення, які мають негативний вплив і можуть заважати діяльності чи розвитку організації в потрібному напрямку;

 

Сильні сторони

1.     Наявність вільних трудових ресурсів;

2.     Наявність вільних виробничих площ;

3.     Високій рівень розвитку приватного підприємництва;

4.     Наявність можливостей для розвитку інфраструктури;

5.      Багатофункціональність міста.

Слабкі сторони

1.     Старіння трудових ресурсів, нестача молодих фахівців з вищою освітою;

2.     Незадовільний стан інженерних мереж;

3.     Незадовільний стан автомобільних шляхів;

4.     Значний спад промислового виробництва, застарілість і високий рівень зносу промислового обладнання;

5.     Складна демографічна ситуація;

6.     Застаріла комунальна інфраструктура, зношеність основних фондів.

Зовнішні можливості

1.     Організаційні заходи міської влади щодо покращення соціально-економічної ситуації у місті;

2.     Розвиток інфраструктури сфери послуг на основі підприємств малого та середнього бізнесу;

3.     Компактність, багатофункціональність, вигідні пропорції міста;.

Фактори, що загрожують розвитку міста

1.     Погіршення демографічної ситуації, зменшення (відтік) населення;

2.     Наявність ветхого житлового фонду;

3.     Скрутне становище житлово-комунального господарства;

 

 

 

Розділ 4.

Основні стратегічні напрямки розвитку міста та шляхи їх реалізації

 

Для досягнення мети та поставлених цілей і завдань у Стратегії визначено пріоритетні напрямки розвитку міста до 2020 року:

В соціально - гуманітарній сфері:

1. гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення міста;

2. подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;

3. сприяння повній, продуктивній зайнятості населення;

4. збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і мистецтва, розвиток туристично-рекреаційної сфери;

5. реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту;

6. підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

В сфері економіки:

1. співпраця з промисловими підприємствами з метою насичення місцевого ринку промисловими товарами;

2. впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення міста;

3. подальше формування позитивного інвестиційного іміджу м. Бершадь;

4. здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування;

5. створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу;

6. розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни;

7. розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури міста;

В сфері екологічного захисту та техногенної безпеки:

1. забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу міста;

2. реалізація державної політики у сфері захисту населення і території м. Бершадь від можливих надзвичайних ситуацій.

В сфері розвитку громадянського суспільства:

1. підвищення якості управління, прозорості, відкритості в діяльності міської ради;

2. реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї;

3. зміцнення законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян;

4.участь у  розробці програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за рахунок обласного, районного і державного бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі.

 

 

 

 

модель стратегії розвитку міста Бершадь

Розвиток промислового потенціала міста

Реформування житлово-комунального господарства

Ефективне використання земельних ресурсів

Сприяння розвитку діючих підприємств

Придбання комунальної техніки

Перегляд нормативно- грошової оцінки земель

Сприяння в створені нових підприємств

Створення ОСББ

Проведення інвентарізації земель

Участь у відновлені роботи неефективних підприємств

Розвиток інфраструктури міста

Затвердження генерального плану міста

Створення нових робочих місць

Капітальний ремонт житлового фонду

Виготовлення правовстановчих документів по формуванню нових меж території міста 

 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

Продаж права оренди земельних  ділянок через аукціон.

 

Капітальний ремонт доріг

 

 

Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення

 

 

Капітальний ремонт тепломереж

 

 

Заходи з енергозбереження

Благоустрій міста

Часткова заміна деревяних віконних блоків на пластикові

Стрижка газонів, обрізання дерев

Заміна простих ламп та світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі

Упорядкування території кладовища

Заміна непридатних для використання дверних та віконних блоків у підїздах багатоквартирних житлових будинків

Озеленення міста

Утеплення вікон та дверей, перевірка опалювальної системи бюджетних установ та її підготовка до опалювального періоду

Благоустрій скверу та парку

Встановлення перетворювачів частоти на глибинний і живильний насоси на центральній котельні

Забезпечення зовнішнього освітлення

Встановлення діодних мостів на освітлення підїздів та підвалів багатоповерхових житлових будинків

Вивіз ТПВ

Очистка труб теплообмінників від накипу на центральній міській котельні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки розвитку міста

 

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Результати впровадження

1

Ремонт та утримання водо каналізаційної мережі міста (район цукрозаводу)

2012

2013

2014

2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води

2

Реконструкція водопроводу по вул. Будкевича

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

3

Реконструкція водопроводу по вул. Миру

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

4

Реконструкція водопроводу по вул. Жовтнева

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

5

Реконструкція водопроводу по вул. Леніна, пров.1-го Травня, вул. 1-го Травня

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

6

Реконструкція водопроводу по вул. 50р. СРСР, вул. Польова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

7

Реконструкція водопроводу по вул. Котовського, вул.Садова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

8

Реконструкція водопроводу по вул. Тімірязєва, вул. Ворошилова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

9

Реконструкція водопроводу по вул. Матросова

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

10

Будівництво водопроводу для водопостачання району «Берладинський»

2012-2016

Забезпечення питною водою нового мікрорайону

11

Ремонт водопровідних башт вул. Шевченка, вул.Черняховського

2012-2015

Покращення водопостачання

12

Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1до КНС №2

2012-2015

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

13

Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №2 до ОСК МКК

2012-2015

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

14

Будівництво очисних споруд каналізації

2012-2016

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

15

Реконструкція самотічного каналізаційного колектора по вул. Радянська

2018

Зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище, підвищення надійності водопостачання

16

Реконструкція водопроводу по вул. Шевченка

2019

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

17

Реконструкція водопроводу ВНС – Шевченка – Польова – І.Франка

2012-2020

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

18

Реконструкція водопроводу по вул. 50р. Жовтня

2012-2015

Стабілізувати загальний тиск в системі, покращення водопостачання, зменшення незапланованих витоків води.

19

Капітальний ремонт житлового фонду

2012-2015

Покращить стан житлового фонду, поліпшить умови проживання громадян

20

Впорядкування доріг, поточний ремонт та утримання вулиць

2012-2020

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

21

Капітальний ремонт дорожнього покриття  та тротуарів

2012-2020

Приведення дорожнього покриття вулиць та тротуарів до стандартних вимог

22

Благоустрій міста

2012-2020

Забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби та створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

23

Знешкодження бродячих собак

2012-2020

Покращення безпеки населення

24

Упорядкування території кладовища

2012-2020

Покращення умов надання ритуальних послуг громадянам міста

25

Стрижка газонів, обрізання дерев

2012-2020

Покращення естетичного вигляду міста та покращення екології міста

26

Хлорування міських криниць

2012-2020

Забезпечення населення міста чистою водою

27

Благоустрій скверу та парку

2012-2020

Покращення естетичного вигляду міста та покращення екології міста

28

Захоронення бездомних громадян міста

2012-2020

Надання ритуальних послуг

29

Надання субсидії на покриття видатків по різниці в тарифах на теплопостачання, що надається населенню

2012-2020

Покращення надання соціальних послуг

30

Надання фінансової підтримки КП «Бершадське ЖКГ» на придбання вугілля та інші цілі

2012-2020

Покращення в забезпеченні населення міста теплом та іншими видами послуг

31

Реконструкція існуючих артсвердловин, прочистка артсвердловин, улаштування павільйонів над артсвердловинами

2012-2020

Підвищення надійності водопостачання, зменшення впливу атмосфери на артсвердловини

32

Заміна котла КЕ-1014 на центральній котельні міста

2012-2015

Збільшення обсягів виробництва теплової енергії. Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення.

33

Реконструкція котельні №2 на території Бершадської ЦРЛ з установкою двох нових котлів на твердому паливі

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

34

Заміна малоефективних котлів НИИСТУ-5 на котельні по вул. Радянська

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

35

Реконструкція тепломережі міста

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

36

Перевід багатоквартирних житлових будинків на електроопалення по вул. Будкевича та вул. Шевченка

2012-2015

Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

37

Капітальний ремонт будинків по вул. Ленніа,19, вул. Радянська, 1

2012

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

38

Капітальний ремонт будинків по вул. Шевченка, 15, вул. 50р.ВЛКСМ, 34

2013

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

39

Капітальний ремонт будинків по вул. 50р.ВЛКСМ,32, вул. 50Рвлксм,3

2014

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

40

Капітальний ремонт будинків по вул. 50р.ВЛКСМ, 5, вул.50Рвлксм,9

2015

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

41

Капітальний ремонт будинків по вул. Чайковського, 2, вул. Чайковського, 4

2016

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

42

Капітальний ремонт будинків по вул. Чайковського, 6, вул. Чайковського, 8

2017

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

43

Капітальний ремонт будинків по вул. Чайковського, 9, вул. Радянська, 7

2018

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

44

Капітальний ремонт будинків по вул. Радянська, 9, вул. Червоноармійська, 28

2019

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

45

Капітальний ремонт будинків по вул. Червоноармійська, 26, вул. Якіра, 2

2020

Підвищення рівня умов проживання жителів комунальних будинків. Впровадження заходів з енергозбереження.

46